Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’) in werking getreden. De Wbb vormt een implementatie van de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2016/943/EU).

De Wbb regelt wat er onder bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke inbreuken op een bedrijfsgeheim kan worden opgetreden en welke handhavingsmaatregelen en procedureregels er daarbij gelden.

Inbreuk op bedrijfsgeheimen

De Wbb verstaat onder bedrijfsgeheim informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de informatie mag niet algemeen bekend zijn bij of algemeen toegankelijk zijn voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  2. de informatie moet handelswaarde hebben; en
  3. er moeten redelijke maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden.

De Wbb bepaalt onder welke omstandigheden het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is. Bijvoorbeeld als het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze is verkregen of in geval van inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst/beding. Ook is erin voorzien wanneer het gebruik van bedrijfsgeheimen niet onrechtmatig is (bijvoorbeeld bij het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie).

Handhaving en procedureregels

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt de houders van bedrijfsgeheimen een aantal maatregelen die zij kunnen nemen tegen vermeende inbreukmakers. Zo kan de rechter het gebruik van bedrijfsgeheimen verbieden en kan de verhandeling van producten die met behulp van de bedrijfsgeheimen zijn vervaardigd worden tegengegaan (o.a. door een verbod op de productie/verhandeling, beslaglegging, een recall en vernietiging). Ook kan er schadevergoeding worden gevorderd van de inbreukmaker.

Tevens is voorzien in nieuwe procedureregels waarmee de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in een procedure kunnen worden gewaarborgd (deze zijn opgenomen in een nieuwe titel 15a Rv, art. 1019ia t/m 1019ie). Zo kan de rechter worden verzocht stukken als vertrouwelijk aan te merken, waardoor deze tijdens en na de procedure door partijen en betrokkenen geheim moeten worden gehouden, kan slechts een beperkt aantal personen toegang tot specifieke documenten of tot de zitting worden verleend en kan de rechter vertrouwelijke passages in de uitspraak schrappen of bewerken en de uitspraak enkel beschikbaar stellen aan een beperkt aantal personen. Daarnaast kan aanspraak worden gemaakt op een volledige proceskostenveroordeling, vergelijkbaar met IE-zaken.

Beschermingsmaatregelen treffen

De Wbb biedt dus betere mogelijkheden om op te treden tegen schending van bedrijfsgeheimen. Om als onderneming een beroep te kunnen doen op de Wbb is het echter wel noodzaak dat beschermingsmaatregelen worden genomen om de informatie geheim te houden (anders kwalificeert de informatie simpelweg niet als ‘bedrijfsgeheim’ onder de Wbb). Die maatregelen bestaan uit zowel technische, organisatorische als contractuele beschermingsmaatregelen. Gedacht kan worden aan het opnemen van geheimhoudingsbepalingen in (handels)contracten en arbeidsovereenkomsten, de toegang beperken tot bepaalde sleutelfiguren in de onderneming, fysieke beveiliging en digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie. Het opstellen van een intern beleid zal daarbij essentieel zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Partner & Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity