De school moet daarbij primair handelen in het belang van het kind.

De wet stelt bovendien dat de ‘niet met het gezag belaste ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte wordt gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet’.

Bovenstaande omschrijving betreft ook docenten en directie van scholen.

Helder is dat de wet een onderscheid maakt tussen ouders met en ouders zonder gezag. De ouder met gezag heeft recht op meer informatie dan de ouder zonder gezag. Maar wat is nu precies het verschil? De ouder met gezag:

  • Is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige;
  • Is de wettelijke vertegenwoordiger en verricht officiële handelingen voor of namens de minderjarige;
  • Neemt de belangrijke beslissingen ten aanzien van de minderjarige;
  • Is vaak wettelijk aansprakelijk voor het doen en laten van de minderjarige;
  • Beheert het vermogen van de minderjarige.

Een rechter kan het recht op informatie van een ouder zonder gezag beperken. Ook is het mogelijk dat informatieverstrekking niet in het belang van een kind is. Dit betreft een afweging die de school zelf kan en moet maken. Omdat de school een zelfstandige informatieplicht heeft, kan zij zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de verzorgende ouder. Het informatierecht is een ‘hard’ recht van de ouder ten opzichte van de school.

De school zal zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren en die argumenten ook kenbaar moeten maken aan de ouder die om informatie vraagt. Daarbij moet elke schijn van partijdigheid worden vermeden.

Ter verduidelijking een overzicht van wie recht heeft op welke informatie:

Wie Alle informatie Beperkte informatie en op verzoek
Ouders getrouwd
Ouders gescheiden, beiden met gezag
Gezamenlijk gezag
Ouder zonder gezag
Beide ouders zonder gezag
Voogd/grootouders/pleegouders

 

Praktische tips voor bevoegd gezag en docenten

 

  1. Controleer op voorhand wie van de ouders belast is met gezag. Dit kan eenvoudigweg door deze vraag aan beide ouders voor te leggen. Bij twijfel kan het opvragen van een uittreksel uit het gezagsregister uitkomst bieden. Het gezagsregister is openbaar. Dit betekent dat iedereen een uittreksel uit het gezagsregister kan opvragen.
  2. Werk met een digitaal systeem voor wat betreft het verstrekken van informatie aan ouders met gezag. Op die manier hebben alle met het gezag belaste ouders, ook al zijn zij gescheiden, eenzelfde toegang tot de informatie met betrekking tot hun minderjarige kind.
  3. Denk op voorhand na over de informatie die verstrekt kan/moet worden aan ouders zonder gezag en hou er rekening mee dat deze informatie slechts op verzoek van deze ouder verstrekt worden. Handel hierbij primair in het belang van het kind.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation