Een vertraagde oplevering

Opdrachtgever en aannemer hadden een overeenkomst gesloten voor de realisatie van een bedrijfsgebouw. In deze kwestie was de levering van een partij Airdeckvloeren met 15 weken vertraagd, als gevolg waarvan de aannemer een aanzienlijke stagnatieschade had geleden. Deze schade wenste de aannemer vergoed te krijgen. Tussen partijen was in de besteksbepalingen echter overeengekomen dat de aannemer verantwoordelijk was voor het coördineren van de planning en het tijdig uitvoeren van de werkzaamheden, ook als deze werkzaamheden door derden zouden worden uitgevoerd. De opdrachtgever stelde zich daarom op het standpunt dat de schade voor rekening van de aannemer kwam.

Nevenaanneming

De opdrachtgever had het installatiewerk in nevenaanneming opgedragen aan een externe installateur. Voor het kunnen leveren van de Airdeckvloeren moest de installateur eerst installatiegegevens aanleveren bij de fabrikant van de vloeren. Daar ging echter het één en ander mis: er ontstond vertraging in de werkzaamheden van de installateur, waardoor de levering van de Airdeckvloeren ‘on hold’ bleef staan. Uiteindelijk liep de vertraging door deze gebeurtenis op tot maar liefst 15 weken.

Het oordeel

De Raad van Arbitrage trekt in zijn uitspraak een duidelijke grens in de coördinatieverplichting van de aannemer. De Raad stelt dat de werkzaamheden van de installateur niet tot de opdracht van de aannemer behoren, nu de opdrachtgever deze partij zelfstandig een opdracht in nevenaanneming heeft verstrekt. De coördinatieverplichting van de aannemer gaat volgens de Raad niet zo ver dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet-tijdig aanleveren van gegevens door partijen die door de opdrachtgever zelf zijn ingeschakeld. De vertraging in de werkzaamheden van de installateur komt daarmee voor rekening en risico van de opdrachtgever, aldus de Raad.

Een belangrijk doch hard leermoment voor opdrachtgevers: je blijft verantwoordelijk voor de partijen die je in nevenaanneming een opdracht verstrekt. De coördinatieverplichting van de aannemer is daarmee niet ongelimiteerd. Terwijl de rekening voor de stagnatieschade zeer aanzienlijk kan zijn…

Vragen?

Heeft u vragen over de coördinatieverplichting, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.