Lees de hier de tussenvonnis. Wat is het geval? In de periode 2002 – 2003 heeft [A] het softwareproduct Mega-Kassa ontwikkeld, een computerprogramma dat kan worden geïnstalleerd op een kassasysteem en de gebruiker een volledige beheertoepassing biedt. Mega-Kassa is vooral bedoeld voor het MKB.

Wat is het geval? In de periode 2002 – 2003 heeft [A] het softwareproduct Mega-Kassa ontwikkeld, een computerprogramma dat kan worden geïnstalleerd op een kassasysteem en de gebruiker een volledige beheertoepassing biedt. Mega-Kassa is vooral bedoeld voor het MKB.

Tussen 2003 en 2005 heeft Cerme meerdere licenties van het programma Mega-Kassa van [A] gekocht met de bedoeling deze te verkopen aan haar klanten in Nederland. Op initiatief van Cerme zijn partijen met ingang van 1 januari 2010 vervolgens een vennootschap onder firma aangegaan (hierna: “de VOF”). Over de precieze inhoud van deze samenwerking verschillen partijen van mening. Vast staat in elk geval dat de door de VOF gedreven onderneming zich bezighield met de verkoop van (verdere ontwikkelingen van) het programma Mega-Kassa in Nederland en dat de daarmee te behalen winst zou worden verdeeld volgens de sleutel 51% voor Cerme en 49% voor [A] .

In maart 2010 hebben partijen hun samenwerking onder de vlag van de VOF beëindigd. In dat kader is op 12 maart 2010 een overeenkomst gesloten tussen enerzijds Cerme en [A] (in hun hoedanigheid van vennoten van de VOF) als verkopende partij en anderzijds Cerme als kopende partij. Kern van deze koopovereenkomst is de verkoop van:

de onderneming waar onder begrepen:

  1. Het tot voormeld bedrijf behorende Auteursrecht van de software en alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur (…)

Van belang voor deze kwestie is dat uitsluitend de VOF als verkopende partij  optreedt en dus niet ook de vennoten in privé. Hierdoor kan alleen hetgeen aan de VOF toebehoort worden verkocht. Hierdoor is de vraag gerezen of de software (en de auteursrechten hierop) eigenlijk wel van de VOF waren en dus of deze überhaupt konden worden overgedragen. Cerme stelt in dit verband dat [A] bij de oprichting het programma Mega-Kassa, de bijbehorende behorende broncode(s) en de daarop rustende auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom heeft ingebracht. Deze rechten zijn daarmee volgens Cerme eigendom geworden van de VOF. [A] betwist dit en stelt dat hij bij de oprichting van de VOF uitdrukkelijk als voorwaarde heeft gesteld dat de intellectuele eigendomsrechten op dit programma van hem zouden blijven en dat hij de ook de broncode van dit programma zou behouden.

Aangezien Cerme inmiddels geconfronteerd is met een concurrent op de markt die stelt dat haar leverancier de software rechtstreeks van [A] heeft gekocht, is het voor Cerme van groot belang dat hij kan aantonen dat de VOF de eigenaar/auteursrechthebbende was geworden met betrekking tot de software (door inbreng van de software in de VOF door [A]) en dat deze vervolgens door middel van de overeenkomst tussen de VOF en Cerme op Cerme zijn overgegaan. Hier is Cerme vooralsnog niet in geslaagd en de rechtbank draagt Cerme nu op nader bewijs aan te dragen voor haar stellingen. Dit lijkt een uiterst moeilijke opgave voor Cerme, ook al is haar standpunt wellicht volledig in lijn met de uitdrukkelijke bedoeling van partijen destijds. Hieruit volgt maar weer eens hoe belangrijk het is om tijdig de juiste afspraken vast te leggen (tussen de juiste partijen!) om geschillen in de toekomst te voorkomen. Zeker wanneer rechten van intellectuele eigendom centraal staan kan het tijdig inwinnen van juridisch advies hierbij essentieel zijn. Ik zal u op de hoogte houden van de afloop van deze kwestie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.