Effectieve medezeggenschap

In deze zaak, die de OR van Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement bij de kantonrechter Utrecht aanhangig heeft gemaakt, gaat het om de vraag of maandroosters al dan niet instemmingsplichtig zijn. Omdat de OR (nog) niet met de roosters heeft ingestemd heeft de ondernemer om vervangende tostemming verzocht. De kantonrechter heeft zowel de verzoeken van de OR als die van de ondernemer afgewezen. De verzoeken waren prematuur omdat partijen over en weer nog met elkaar in overleg waren over de door de OR geopperde bezwaren tegen de maandroosters en daarmee de instemmingsprocedure nog niet was afgerond.

De kantonrechter begint zijn beschikking al met de opmerking dat hij uit de stellingen van de OR begrijpt dat deze zich genoodzaakt voelt de procedure te voeren omdat hij meent dat de ondernemer de medezeggenschap uitholt. Bij de motivatie van zijn oordeel geeft de kantonrechter vervolgens aan dat hij zich realiseert dat zijn oordeel voor beide partijen teleurstellend zal zijn. Hij wijst erop dat het voeren van een juridische procedure lang niet altijd de oplossing is, zeker in geschillen waarin partijen verder moeten met elkaar. Daarbij benoemt hij nog eens een paar voor goede medezeggenschap belangrijke uitgangspunten:

 

  • Om zijn medezeggenschapsrechten uit te kunnen oefenen moet de OR tijdig en volledig worden geïnformeerd;
  • Dit is een taak die de ondernemer serieus dient te nemen;
  • De OR zit niet op de stoel van de bestuurder;
  • Partijen dienen elkaars verantwoordelijkheden te respecteren.

 

De kantonrechter eindigt zijn oordeel met de opmerking dat het hem geraden voorkomt dat partijen constructief met elkaar in gesprek gaan en nieuwe samenwerkingsafspraken maken om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Een wijze uitspraak!

Vragen?

Neem voor vragen contact op met Barbara van Dam-Keuken, Juridisch medewerker Arbeid & Medezeggenschap.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!