Voorontwerp bestemmingsplan

De gemeente kondigt het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen of te herzien aan. Daarbij kan de gemeente ervoor kiezen eerst een voorontwerp bestemmingsplan op te stellen. Hierop kunnen belanghebbenden vervolgens een inspraakreactie geven. Belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld zijn bewoners of ondernemers in het betreffende gebied. De fase van voorontwerp is nog informeel. Het niet geven van een inspraakreactie heeft nog geen gevolgen.

Ontwerp bestemmingsplan

Na het voorontwerp, stelt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan op. Zodra dit plan is opgesteld, wordt het door de gemeente gepubliceerd en ter inzage gelegd. Het ontwerp plan kan onder andere worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ten aanzien van dit ontwerp kunnen belanghebbenden vervolgens zienswijzen uiten.

De termijn voor het uiten van zienswijzen is zes weken en loopt gedurende de terinzagelegging. Nadat de zienswijzen zijn ontvangen, wordt daarop gereageerd door de gemeenteraad. Zo nodig kan de raad besluiten de indieners van de zienswijzen te horen.

Vastgesteld bestemmingsplan

Nadat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de zienswijzen en daarop heeft gereageerd, stelt hij het bestemmingsplan vast. Dit kan een zogenoemde gewijzigde vaststelling zijn. Vanaf het moment van het vaststellen, gaat de termijn lopen voor het indienen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Deze termijn is (slechts) zes weken en kan enkele weken worden verlengd door het indienen van een pro forma beroepschrift. Het indienen van beroep zorgt ervoor dat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk wordt.

Kenbaar maken van een zienswijze is van groot belang

De fase van de zienswijze heeft een minder formeel karakter dan de fasen van bezwaar en beroep. Tóch is het belangrijk dat u al tegen het ontwerp bestemmingsplan ageert en dus een zienswijze kenbaar maakt. Sterker nog, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt in artikel 6:13 dat de bevoegdheid tot het instellen van beroep vervalt als u geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt in de fase van ontwerp. Met andere woorden, in dat geval vervalt uw mogelijkheid op te komen tegen het definitieve bestemmingsplan.

Oók al voelt de fase van ontwerp informeel aan en óók al kan het ontwerp bestemmingsplan nog slechts een grove schets van het uiteindelijke bestemmingsplan zijn; het kenbaar maken van een zienswijze is van groot belang.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met ons team Vastgoed & Overheid.