De druk op bestuurders is groot. De keuzes die moeten worden gemaakt zijn ingrijpend en de financiële consequenties groot. Desalniettemin beseffen bestuurders zich dat er geen keuze is; niets doen is immers geen optie.

Holistische aanpak

Hoe komt het nu dat sommige bedrijven er wél in slagen een digitale transformatie door te maken en anderen niet? Een belangrijke sleutel tot succes is een multidisciplinaire, holistische, aanpak. Digitale transformatieprojecten dienen vanaf het begin integraal te worden aanpakt. Cross silo denken is het sleutelwoord. Het hele speelveld van digitale transformatie moet daarbij worden overzien, inclusief de rol van wet- en regelgeving.

Compliancy

Onvoldoende oog voor (de complexiteit van) toepasselijke wet- en regelgeving is een bekende pitfall bij digitale transformatieprojecten. Dat dit een bekende pitfall is, is goed te verklaren. De wet- en regelgeving heeft immers geen gelijke tred gehouden met de vlucht van technologische ontwikkelingen. Dit betekent dat verouderde wetgeving moet worden toegepast op nieuwe technologische ontwikkelingen. Ten tweede blijken diverse wetten en normen elkaar te overlappen. Interpretatie van deze “lappendeken van wet- en regelgeving” blijkt in de praktijk veel vragen op te roepen.

Risk management

Digitale transformatieprojecten brengen niet te onderschatten verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. Een goede contractuele vastlegging met een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen, is dan ook van groot belang in het kader van risk management.  Er kan geen digitale transformatie plaatsvinden zonder gebruik te maken van cloud- en platformoplossingen. Cloud- en platformoplossingen zijn steeds vaker verbonden met AI, Internet of Things (ioT), big data en blockchain. Hoe verdeelt u op een juiste wijze de risico’s tussen de verschillende partijen? Kan daarbij gebruik worden gemaakt van smart contracts?

Naast de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s speelt de vraag: Welke intellectuele eigendomsrechten zijn er? Hoe minimaliseer ik de risico’s dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van anderen of wil ik zélf de intellectuele eigendomsrechten verkrijgen? Zo ja, kan ik deze rechten als immateriële activa activeren of als onderpand voor financiers en investeerders gebruiken?

Ook informatiebeveiliging en cybersecurity zijn essentieel bij het vormgeven van digitale transformatieprojecten. Hetzelfde geldt voor privacy. De regels in de privacywetgeving zijn streng. Het van groot belang te voldoen aan deze privacyregels. Niet alleen met het oog op boetes die door de toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd, maar ook met het op het verliezen van het vertrouwen van de consument.

In FutureXL komen alle disciplines samen

De integrale multidisciplinaire aanpak kan door FutureXL worden gewaarborgd doordat alle disciplines aanwezig zijn. De experts hebben stuk voor stuk kennis en ervaring op hoog niveau op hun eigen gebied. Alleen door al die gebieden vanaf de start bij een project te betrekken, kunnen bij een digitaal transformatieproces alle aspecten van het complexe speelveld tijdig worden overzien. Dit is een unieke meerwaarde voor veel bedrijven en organisatie en voor mij de reden om mij aan te sluiten bij FutureXL.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met Natascha van Duuren.