Overgangsperiode

Nederlandse werknemers die werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk hebben vanwege de overgangsperiode tot nu toe weinig gemerkt van Brexit. Het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers is namelijk van toepassing gebleven, waardoor (Europese) werknemers nog dezelfde rechten hebben als voorheen. De periode waarin het Verenigd Koninkrijk wordt behandeld alsof het lid is van de Europese Unie komt echter op 31 december 2020 tot een einde.

Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk na afloop van de overgangsperiode

Nederlandse werknemers die voor het einde van de overgangsperiode al vijf jaar aaneengesloten in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen een zogenoemde  ‘settled status’ aanvragen. Als deze status wordt verleend, maakt het niet uit hoe lang de werknemer in het Verenigd Koninkrijk wil blijven wonen en werken.

Nederlandse werknemers die korter dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk wonen of die er pas tijdens de overgangsperiode zijn gaan werken, kunnen aanspraak maken op een zogenoemde ‘pre-settled status’. Deze status zorgt ervoor dat werknemers in het Verenigd Koninkrijk mogen blijven wonen en werken totdat ze er vijf jaar wonen en daardoor in aanmerking komen voor een ‘settled status’. Zowel voor de pre-settled status als de settled status geldt dat de status uiterlijk op 30 juni 2021 kan worden aangevraagd.

Detacheringsrichtlijn

De Europese Detacheringsrichtlijn is van toepassing wanneer een werknemer uit een EU-lidstaat, in opdracht van zijn werkgever, tijdelijk in een ander EU-land komt te werken. Bijvoorbeeld voor de duur van een project. Tijdens zijn verblijf behoudt de werknemer zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, maar heeft hij wel recht op een aantal arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van het land en de sector waarin hij het werk uitvoert. Vanaf 1 januari 2021 is deze richtlijn niet meer van toepassing op Nederlandse werknemers die naar het Verenigd Koninkrijk worden gedetacheerd. Bij het uitblijven van nadere afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, betekent dit dat het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld hogere salariseisen kan stellen aan Nederlandse gedetacheerden.

Sociale zekerheid

Wanneer sprake is van grensoverschrijdende arbeid binnen Europa bepaalt de Europese verordening 883/2004 van welke EU-lidstaat de sociale zekerheidswetgeving van toepassing is. Daarbij is het uitgangspunt dat een werknemer slechts in één EU-lidstaat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving. Vanwege Brexit zal deze verordening vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing zijn op EU-werknemers in het Verenigd Koninkrijk en andersom. Concrete afspraken over de (toepassing van) sociale zekerheidswetgeving zijn tot nu toe echter nog niet gemaakt.

Indien deze afspraken uitblijven kan dit vergaande gevolgen hebben voor de Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk en andersom. In dat geval zal namelijk worden teruggevallen op de nationale sociale zekerheidsregelgeving in Nederland en/of het Verenigd Koninkrijk. Dit kan onder meer leiden tot een dubbele verzekering en dubbele premiebetaling.

Pensioenrichtlijn

Op grond van de Europese pensioenrichtlijn 2003/41/EG zijn Europese werknemers niet verplicht om bij een pensioenregeling in het werkland aan te sluiten, wanneer zij in hun eigen land al reeds deelnemen aan een aanvullende pensioenregeling. Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn concrete afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU nog niet gemaakt. Dit betekent dat Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd kunnen worden met dubbele deelname en dubbele lasten.

Nadere informatie

Er is op bepaalde punten dus nog onduidelijkheid als het gaat om Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

Verdere informatie over het aanvragen van de pre-settled status en de settled status is te vinden op de website van de overheid van het Verenigd Koninkrijk.

Werknemers die na de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021) in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen, doen er ten slotte goed aan om het UK’s Points-Based Immigration system te bestuderen.

Deel III volgt snel! Intussen vragen over Brexit en werknemers? Neem gerust contact met ons op.

Vragen

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u contact opnemen met Caroline Mehlem.