Het betrof in deze laatst genoemde zaak een werknemer van een supermarkt. In het bedrijfsreglement van de werkgever is opgenomen dat het niet is toegestaan om, (onbetaalde) producten, ook afgeschreven producten, mee naar huis te nemen. Dat geldt voor alle producten, ook voor producten met weinig waarde of bedorven producten. Bij elke vorm van diefstal volgt volgens het bedrijfsreglement ontslag op staande voet.

De betreffende werknemer had al een laatste officiële waarschuwing ontvangen voor het mee naar huis nemen van (rest)producten. Werkgever kon bij het meenemen van het pak Optimel en de zalmsalade daarom niet anders dan overgaan tot ontslag op staande voet, aldus de kantonrechter. Hierbij speelde ook een rol dat een detailhandel organisatie met een sterk verhoogd diefstalrisico te maken heeft zodat, mede ter voorkoming van precedenten, werkgever genoodzaakt was met strikte procedureregels te werken.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:905), is in lijn met het Bijenkorf-arrest en de daarop volgende jurisprudentie, dat ook waar het gaat om diefstal van een goed van beperkte waarde (de zogenaamde “bagateldelicten”) een strenge benadering wordt gevolgd. Diefstal is diefstal. De rode draad in deze zaken is dat er steeds sprake is geweest van een strikt beleid en dit beleid ook strikt werd toegepast. Het beleid was daarnaast duidelijk bekend bij de werknemers en herhaaldelijk onder de aandacht gebracht.

Let wel, het is ook vaste jurisprudentie dat er niet alleen gekeken moet worden naar de ernst van de dringende reden voor ontslag, maar ook naar andere omstandigheden van het geval zoals de aard en duur van het dienstverband, de wijze waarop de werknemer heeft gefunctioneerd en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Dat betekent dat – ook bij bagateldelicten – de overige omstandigheden tot het oordeel kunnen leiden dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het eten uit een geopend bakje cashewnoten en het meenemen van twee blikken motorolie.

Een werkgever blijft dus overgeleverd aan de grillen van de rechter, maar heeft voor een deel zelf in de hand of een ontslag op staande voet in stand blijft of niet. Maak daarom het beleid ten aanzien van diefstal – en alles wat daarmee samenhangt – tijdig en duidelijk kenbaar aan het personeel en pas dit strikte beleid consequent toe. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Vragen?

Heeft u vragen over een Bagateldelict, neemt u contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.