De zaak

In deze zaak had de centrale ondernemingsraad (COR) gevorderd twee pilots op het terrein van verzuimbegeleiding, waarbij werd samengewerkt met een arbodienstverlener, te staken. Volgens de COR voldeed de arbodienstverlener niet aan de door de COR geformuleerde criteria. Zo beschikte de arbodienst niet over het op grond van de artikelen 14 en 15 van de Arbowet vereiste certificaat. De Kantonrechter oordeelt dat de pilots geruime tijd gevolgen zullen hebben, dan wel kunnen hebben, voor een aanzienlijke groep (kwetsbare) werknemers en dat de pilots daarom een impact hebben binnen de organisatie vanwege de veranderingen voor de werknemers. Dat het om een proef gaat doet daar niet aan af.

Conclusie

Nu de COR geen instemming heeft verleend en tijdig en schriftelijk de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen, concludeert de kantonrechter dat het besluit inderdaad nietig is en beveelt de ondernemer de pilots te staken totdat ofwel de COR instemming heeft verleend danwel de ondernemer vervangende toestemming van de kantonrechter heeft verkregen. Wel gunt de kantonrechter, gelet op de omstandigheden van het geval, de organisatie nog een termijn van vier weken om vervangende maatregelen te treffen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.