Wegvallen welstandscommissies betekend nieuwe Omgevingswet

Met het wegvallen van de welstandscommissies wordt gevreesd voor “Belgische toestanden”. Echter, de kritiek op de welstandscommissies luidt vaak dat deze ook willekeur ten toon spreiden. Het is niet de bedoeling van het kabinet dat de toetsing aan welstandsregels komt te vervallen. Het instrumentarium daarvoor wordt alleen overgeheveld naar de nieuwe Omgevingswet. Aan de hand van welstandsnota’s zal een eenduidige beoordeling van bouwplannen volgens het kabinet mogelijk moeten zijn.

Vermoedelijke datum

De nieuwe omgevingswet zal vermoedelijk pas in 2014 in werking treden. Al in 2012 zal door een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht de verplichting om advies in te winnen bij de welstandscommissie komen te vervallen. Burgemeester en wethouders kunnen zelf bepalen of zij al dan niet advies inwinnen bij de bestaande welstandscommissie. De nu in de wet opgenomen verplichting om altijd advies in te winnen wordt vervangen door een “kan-bepaling”. (Bron: ww.rijksoverheid.nl, brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 november 2011 met kenmerk: 2011042922.)

Vragen?

Heeft u vragen over de oude- of nieuwe Omgevingswet, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.