Verjaring en vestiging

Denk voorts aan het hebben van bomen en heggen binnen de door de wet voorgeschreven afstand van de erfgrens, overhangende dakgoten en het lozen van water en vuil op een andermans erf, hetgeen zonder recht van erfdienstbaarheid strijd met het burenrecht zou opleveren. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging en door verjaring. Het vestigen hiervan gebeurt door middel van een notariële akte. In geval van verjaring is sprake van een situatie die een bepaalde tijd heeft bestaan als gevolg waarvan een erfdienstbaarheid is ontstaan. De verjaringstermijn bedraagt 10 jaar in het geval van goede trouw en 20 jaar in het geval van kwade trouw. Van goede trouw is niet snel sprake. Goede trouw is kort gezegd enkel aanwezig als er iets fout is gegaan bij de inschrijving van de erfdienstbaarheid in de openbare registers. In andere gevallen is over het algemeen sprake van kwade trouw.

 

Mogelijk te ondernemen acties

Wat betekent dit mogelijk voor u? In 1992 heeft de wetgever deze verjaringstermijn van 20 jaar ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2012 worden gezien de verjaringstermijn van twintig jaar talloze verboden situaties gelegaliseerd en ontstaan er automatisch erfdienstbaarheden. Als door verjaring een erfdienstbaarheid is ontstaan, kunt u hier niet meer met succes tegen ageren. In dat geval is uw erf belast met het beperkte zakelijke recht van erfdienstbaarheid en zal ook een eventueel opvolgend eigenaar dit recht moeten respecteren. Als u niet wilt dat er op 1 januari 2012 door verjaring een erfdienstbaarheid ontstaat, dient u op korte termijn actie te ondernemen. Een en ander kan immers worden verhinderd door een stuiting van de verjaring. Wij adviseren u graag over de wijze waarop dit mogelijk is

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijke erfdienstbaarheid, neemt u dan contact op met ons team vastgoed