Eigen woning verkopen met meer dan 10%?

Als aan de voorwaarden in de Regeling vervreemding woongelegenheden is voldaan is geen voorafgaande ministeriële toestemming meer nodig voor verkoop van woningen voor eigen bewoning aan bewoners met meer dan 10% korting. In die regeling zijn onder meer regels gesteld voor de terugbetaling van verleende kortingen en het delen van de waardeontwikkeling bij doorverkoop. Wel moeten dergelijke verkopen achteraf in het jaarverslag worden verantwoord. Als gezegd: het moet dan wel gaan om eigen bewoning. Bewoning door bloedverwanten en aanverwanten in de eerste graad (kinderen of ouders van zowel de huurder als zijn/haar partner) wordt beschouwd als eigen bewoning. Voor verkoop aan derden (andere corporaties uitgezonderd) en voor verkoop onder afwijkende voorwaarden is onverminderd toestemming van de minister nodig. Die kan worden verleend na melding van de voorgenomen verkoop.

Complexgewijze verkoop

Bij complexgewijze verkoop (2 of meer woningen) dient verkoop plaats te vinden op basis van een openbare aanbieding. Verkoop van een complex aan een institutionele belegger is toegestaan tegen de actuele waarde en onder de voorwaarde dat de koper het complex minimaal 7 jaar exploiteert. Bovendien dient contractueel te worden overeengekomen dat een eventuele winst bij doorverkoop evenredig met de corporatie wordt gedeeld.

Vragen?

Heeft u vragen over de wetgeving rondom verkoop van uw woning, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, Advocaat huurrecht.