Vast staat inmiddels dat de Belastingdienst de voorgelegde modelovereenkomsten streng beoordeelt. Slechts 17% van de inmiddels bijna 4.500 voorgelegde modelovereenkomsten is goedgekeurd. Dit zorgt voor grote onzekerheid en angst in veel sectoren. Als gevolg hiervan wordt zelfs openlijk gepleit de handhaving van de Wet DBA met twee jaar op te schorten of zelf de wet volledig af te schrijven. Staatssecretaris Wiebes deelt deze onrust (uiteraard) niet en hij wijst erop dat nu juist meer zekerheid vooraf, bij het aangaan van de (opdracht-)relatie wordt geboden, onder andere door het aanbieden van algemene (10), model- en sectorale (50) overeenkomsten. Volgens de Staatssecretaris zorgen deze overeenkomsten juist voor een grotendeels dekkend stelsel, waar opdrachtgevers- en nemers zekerheid aan kunnen ontlenen. De Staatssecretaris kan er evenwel niet omheen dat in bepaalde sectoren nog wel onzekerheid heerst. Dat wil hij vóór 1 mei 2017 als volgt gaan oplossen:

  • de Belastingdienst krijgt extra capaciteit om de ingediende overeenkomsten te beoordelen (20 extra FTE);
  • er komt een meldpunt bij de Belastingdienst voor opdrachtgevers- en nemers, als zich knelpunten voordoen;
  • de Staatssecretaris gaat meer toegespitst en beter met branche- en koepelorganisaties communiceren, om de implementatie te bespoedigen;
  • de website van de Belastingdienst krijgt een opknapbeurt;
  • Vóór 1 december 2016 maakt de Belastingdienst een ‘bijsluiter’ beschikbaar, waaruit meer duidelijkheid over het gebruik van algemene modelovereenkomsten moet volgen. Kennelijk is de Handreiking DBA daarin tekort geschoten;
  • Potentiële opdrachtgevers- en nemers kunnen in een nog door de Belastingdienst open te stellen register opzoeken of een overeenkomst met een bepaald kenmerk is goedgekeurd.

De vraag is of de hiervoor genoemde maatregelen van de Staatssecretaris de onzekerheid en angst voor fiscale naheffingen en arbeidsrechtelijke consequenties voldoende wegneemt. Vaststelbaar is in ieder geval wel dat de meningen uit de praktijk over de Wet DBA alles behalve positief zijn. Schrale troost; Staatssecretaris Wiebes gaat géén goedwillende ondernemers beboeten. Wat ‘goedwillende ondernemers’ zijn, is uiteraard de vraag. Mijns inziens zijn dat er in Nederland wel heel veel.

Vragen?

Heeft u vragen over , neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.