Geldlening

Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de VvE bevoegd een geldlening aan te gaan voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen. Dat is op dit moment nog niet zo eenvoudig, vooral omdat eigenaren nu veelal nog hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vereniging. Schulden van de VvE worden bij aanvaarding van het wetsvoorstel ‘deelbaar’, appartementseigenaren zijn na inwerkingtreding van de wet alleen nog aansprakelijk voor hun eigen deel van de schuld. Die schuld gaat bij eigendomsoverdracht over op de nieuwe eigenaar.

Reservefonds

Op dit moment vereist de wet slechts dát wordt gereserveerd, maar wordt niet aangegeven hoeveel. Om deze onduidelijkheid weg te nemen en mogelijk te maken dat VvE-leden elkaar en het bestuur daarop kunnen aanspreken is opgenomen dat  jaarlijks ten minste een bedrag moet worden gereserveerd dat door de vergadering van eigenaars voor de uitvoering van een onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaar is vastgesteld. Indien niet op deze basis wordt gereserveerd, bedraagt de reservering ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Effect

Of deze maatregelen uiteindelijk effect zullen sorteren is onduidelijk. De Raad van State wijst er in ieder geval op dat het wetsvoorstel geen regeling tot handhaving van de verplichte minimale reservering bevat. Hij adviseert het wetsvoorstel op dit punt zo nodig aan te passen en de effectiviteit van de verruiming van de mogelijkheden tot lenen nader te motiveren.

Per van der Kooi

Advocaat Vastgoed

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.