Pensioenfondsen en verzekeraars moeten de pensioendeelnemers beter informeren

Deze nieuwe wet moet in de eerste plaats ervoor zorgen, dat pensioenfondsen en verzekeraars de pensioendeelnemers beter informeren. Voor de deelnemers moet duidelijk zijn hoeveel pensioen zij kunnen verwachten en of dat voor hun voldoende is. Ook moet de deelnemer worden geïnformeerd over de mogelijke risico’s van zijn pensioenvoorziening en de gevolgen van zijn persoonlijke keuzes en grote veranderingen in de persoonlijke sfeer, zoals werkloosheid, een scheiding of overlijden. Deze informatie moet dan ook in begrijpelijke taal en passend bij het kennisniveau van de deelnemer beschikbaar zijn.

Verbetering van de informatie in het UPO en de website www.pensioenregister.nl

Pensioenfondsen moeten nu op basis van de wet al informatie over hun pensioen delen met hun deelnemers. Dit  doen zij onder meer door elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO) naar deelnemers te verzenden. Het UPO moet overzichtelijker worden en mag alleen nog de resultaten laten zien van het afgelopen jaar. Op de website pensioenregister.nl kunnen mensen een totaaloverzicht krijgen. In dit totaaloverzicht dient door Pensioenfondsen een duidelijk overzicht worden geboden van alle opgebouwde rechten en dient voorts  helder inzicht worden geven in de koopkrachteffecten en de risico’s. Daartoe dienen drie scenario’s te worden gebruikt: een optimistisch scenario, een verwacht scenario en een pessimistisch scenario. Ook dienen pensioenfondsen het verwachte pensioen terug te rekenen naar het prijspeil van nu, zodat inzichtelijk wordt gemaakt wat het pensioen daadwerkelijk waard is.

De startbrief en “Pensioen 1-2-3”

Door deze  nieuwe wet, wijzigt ook “de Startbrief”. Voor 1 juli 2015 moest de werkgever ervoor zorgen, dat een nieuwe deelnemer binnen drie maanden na indiensttreding door de pensioenuitvoerder door middel van de startbrief werd geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling. Deze startbrief wordt naar verwachting per 1 januari 2016 vervangen met een nieuwe digitaal communicatiemiddel: “Pensioen 1-2-3”. Doel van deze wijziging is onder andere de begrijpelijkheid en de samenhang van de pensioeninformatie te verbeteren. Om de informatie voor de nieuwe deelnemer overzichtelijker en toegankelijker te maken is bijvoorbeeld gekozen voor een gelaagde opzet. Door de gelaagde opzet kan de deelnemer zelf bepalen hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt. In de eerste laag staat beknopte basinformatie over de pensioenregeling. In de tweede laag worden  de belangrijkste onderdelen van de regeling uitgelegd en in de derde laag staat achtergrondinformatie zoals het pensioenreglement.

De zorgplicht van de werkgever

Deze nieuwe wet heeft ook belangrijke gevolgen voor de rol en zorgplicht van de werkgever. Werkgevers krijgen een grotere verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie aan hun werknemers. Dit betekent dat werkgevers uit hoofde van hun zorgplicht nieuwe werknemers tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek moeten informeren over  de hoofdkenmerken van de pensioenregeling. De werkgever doet de werknemer dan een pensioenaanbod. Wanneer de werknemer daar uitdrukkelijk mee instemt, kan dit pensioenaanbod via de elektronische weg verlopen. Omdat de werkgever vaak als  eerste op de hoogte is van belangrijke veranderingen in het leven van de medewerkers (de life-events) krijgt hij een signaalfunctie en moet hij de werknemer actief informeren over de gevolgen van deze gebeurtenis op zijn pensioen.  Doel van deze maatregelen is onder andere het stimuleren van het pensioenbewustzijn van de werknemers.

Hoever de zorgplicht van de werkgever zich uitstrekt is nu nog niet duidelijk en zal zich nog moeten uitkristalliseren. De Pensioenfederatie ontwikkelt samen met de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en pensioenuitvoeringsorganisatie MN twee checklists die werkgevers kunnen helpen bij het verstrekken van pensioeninformatie aan hun medewerkers. De eerste checklist ‘Wegwijs in het pensioen’ zal kunnen worden gebruikt tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek terwijl de tweede checklist ‘Route naar het pensioen’ is bedoeld voor een gesprek tussen de werkgever en een medewerker voor wie de pensioendatum al enigszins nadert. Naar verwachting zullen deze checklists begin september beschikbaar worden gesteld en zal daarmee meer duidelijkheid worden gecreëerd voor werkgevers over de vraag, hoe aan deze verdergaande verplichtingen concreet invulling dient te worden gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation.