Aansprakelijkheidstermijn verlengd

Voor een werk waarvan technische installaties deel uitmaken wordt veelal de UAV-TI gehanteerd. Deze voorwaarden worden in de nieuwe UAV geïntegreerd. Voortaan hoeft dus nog maar één set voorwaarden te worden toegepast. De naam van de nieuwe UAV komt (daardoor) volledig te luiden: ‘Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2011’. Inhoudelijk zijn de bepalingen uit de ‘oude’ UAV-TI niet gewijzigd. De aannemer is -en blijft- gedurende 5 jaar na oplevering aansprakelijk voor verborgen gebreken. In de nieuwe tekst wordt die termijn verlengd tot 10 jaar indien sprake is van ernstige gebreken. Daarvan is sprake indien het werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten of ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het is bedoeld. Het gaat hier omvervaltermijnen. Die kunnen niet, zoals verjaringstermijnen, worden gestuit. Na (uiterlijk) 10 jaar is de aannemer dus niet langer aansprakelijk.

rentepercentage verhoogd

Verslagen van bouwvergaderingen krijgen in de nieuwe tekst een formele status, vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld weekrappporten. Indien is overeengekomen dat bouwvergaderingen worden gehouden, moeten daarvan verslagen worden gemaakt. Die moeten door de aannemer -voor akkoord, of indien die zich met de inhoud niet kan verenigen, met een aantekening- worden ondertekend. Deze stukken zullen bij een onverhoopt geschil een (nog) grotere rol gaan spelen. Meerwerk en bestekswijzigingen geven volgens de nieuwe tekst niet zonder meer recht op bijbetaling of verhoging van de aanneemsom. Dat is alleen het geval indien de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op een uit het meerwerk of de bestekswijziging voortvloeiende prijsverhoging. Dat geldt alleen niet indien de opdrachtgever de noodzaak tot prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft de aannemer recht op vergoeding van rente. Uitgangspunt is de wettelijke handelsrente. Indien geen sprake is van een handelsovereenkomst geldt de ‘gewone’ wettelijke rente. Dit laatste rentepercentage wordt verhoogd met 2 procentpunten indien de aannemer de opdrachtgever in gebreke stelt en betaling binnen 14 dagen nadien uitblijft. Dat geldt (dus) niet indien de wettelijke handelsrente wordt gehanteerd

Vragen?

 

Indien u kosteloos een exemplaar van het tekstvoorstel wilt ontvangen of vragen hebt, kunt u contact opnemen met Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.