In het “Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht” is bepaald hoe hoog deze vergoeding is:

  1. 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
  2. 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000;
  3. 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000;
  4. 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000;
  5. 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000.

Het totale uit te keren bedrag kan echter nooit meer bedragen dan € 12.500.

 

In drie situaties is echter geen vergoeding verschuldigd, te weten bij de verkoop van een origineel van een kunstwerk:

  1. waarvan de verkoopprijs niet hoger is dan € 3.000, of
  2. dat de verkoper minder dan drie jaren voor deze verkoop heeft verkregen van de maker van dat werk, en de verkoopprijs niet hoger is dan € 10.000, of
  3. door een persoon, niet handelend als een professionele kunsthandelaar, aan een museum dat handelt zonder winstoogmerk en is opengesteld voor het publiek.

Achtergrond van deze regeling is te waarborgen dat de auteursrechthebbenden in economisch opzicht in het succes van hun werken delen. Om deze reden is in een Europese richtlijn (2001/84/EC) de verkoper als de vergoedingsplichtige aangewezen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor de auteurs bij wie ze kunnen aankloppen. In een recent arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 26 februari (in de zaak Christie’s France/SNA) heeft het Europese Hof nu bepaald dat van deze regel wel contractueel mag worden afgeweken. Concreet betekende dit dat Christie’s France in haar algemene voorwaarden een bepaling mag opnemen die haar in staat stelt, namens en voor rekening van de verkoper, bij elke verkoop een bedrag te innen van de koper (om dat vervolgens af te dragen aan de auteur). Op deze wijze draait dan weliswaar uiteindelijk de koper (in plaats van de verkoper) op voor de betaling van het volgrecht. Het Europese Hof oordeelde echter dat dit onverlet laat de mogelijkheid voor de auteur om tóch de verkoper aan te spreken. Dat is de waarborg die de Europese richtlijn beoogde en waaraan niet mag worden getornd. Volgens het Europese Hof wordt hier dus ook niet aan getornd en staat het Christie’s vrij ten behoeve van haar klanten (te trachten) het volgrecht af te wentelen op de kopende partij.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.