Uitganspunten

De door de minister geformuleerde uitgangspunten zijn: een snellere en goedkopere besluitvorming, een betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden, vereenvoudiging van regels door aan te sluiten bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels – ook met het oog op een gelijk speelveld binnen de EU – en meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk. Nog voor de aanvang van het zomerreces zou de minister met een uitwerking komen van haar voornemen.

De tijd zal het leren

Het is een prijzenswaardig voornemen, maar de praktijk moet nog uitwijzen of de genoemde uitgangspunten haalbaar lijken. Het verleden heeft laten zien dat de vele elkaar opvolgende wetswijzigingen in het omgevingsrecht voor de praktijk nauwelijks zijn bij te benen. Zie ook het artikel ‘Open brief over crisis in het omgevingsrecht’ van 20 mei 2011 uit het NJB, alsmede het artikel ‘Wetgever moet zich rustig houden’ uit het FD van 26 mei 2011. Beide artikelen zijn van de hand van mr. Roland Mans. (Bron: Brief aan de Tweede Kamer, kenmerk: 2011041481, d.d. 23 maart 2011 op www.rijksoverheid.nl)

Vragen?

Heeft u vragen over deze Raamwet, neemt u dan contact op met ons team vastgoed