Vergunningsvrij bouwen

Na 1 november 2014 wordt het eenvoudiger om aan- en of uitbouwen, bijgebouwen en andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw te plaatsen.   Zo wordt  de grens van 2,5 meter naar 4 meter uitgebreid voor  aan- en uitbouw bij de oorspronkelijke achtergevel en de bouwhoogte wordt vergroot van 4 naar 5 meter. Ook wordt het mogelijk om in het achter de woning gelegen bebouwingsgebied een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

De mogelijkheid om op grond van artikel 2 van Bijlage II bij het Bor vergunningsvrij bijbehorende bouwwerken te bouwen in het achtererfgebied in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten is komen te vervallen. Op grond van artikel 3 van bijlage II bij het Bor is het in deze beschermde gezichten alleen nog mogelijk om vergunningsvrij een bijbehorend bijgebouw te bouwen in het deel van het achtererfgebied dat zich recht achter het hoofdgebouw bevindt en voor zover dat bouwen binnen het bestemmingsplan past.

 

Transformatie leegstaande kantoren

Een al dan niet tijdelijke wijziging van de gebruiksfunctie van bestaande gebouwen wordt eenvoudiger. Het gaat om de wijziging van artikel 4 , onderdeel 9, van bijlage II bij het Bor. De eerdere opgenomen beperking, dat de oppervlakte niet meer dan 1.500 m2 mag bedragen, komt te vervallen. Ook geldt niet langer de voorwaarde dat het aantal woningen niet mag toenemen . Op deze manier wordt het makkelijker om een besluit te kunnen nemen om bewoning mogelijk te maken van leegstaande kantoorgebouwen, bijvoorbeeld om kraken van panden tegen te gaan. Verder is in dit artikel de zinsnede «inpandige bouwactiviteiten» vervangen door «bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten». De zinsnede  «inpandige bouwactiviteiten» wekte ten onrechte de suggestie dat elke bouwactiviteit die leidt tot de verandering van het uiterlijk van het bouwwerk, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van de gevelindeling, buiten de reikwijdte van het artikelonderdeel valt. Dat is echter alleen het geval voor zover het betreft bouwactiviteiten die tevens de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume doen vergroten. Met bovengenoemde wijziging is dat verduidelijkt.

Ook wordt een breuk gemaakt met de nu in de jurisprudentie gehanteerde benadering dat slechts een tijdelijke vergunning kan worden verleend indien het ten tijde van het nemen van het besluit op basis van concrete en objectieve gegevens aannemelijk is dat aan de activiteit slechts behoefte bestaat voor de duur waarvoor de vergunning wordt verleend. Na 1 november is het ook mogelijk een tijdelijke vergunning te verlenen voor een activiteit waarvoor een permanente behoefte bestaat. Voorwaarde is wel dat aannemelijk moet zijn dat na verloop van de periode van de tijdelijke geldigheidsduur de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. In het geval van tijdelijke studentenhuisvesting in een leegstaand kantoorgebouw, is duidelijk dat sprake is van een permanente behoefte. Ook is aannemelijk dat na verloop van de vergunde periode deze studentenhuisvesting kan worden beëindigd.  Er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar, waarbij bij aanvang van het verlenen van de tijdelijke vergunning, de onomkeerbaarheid van de activiteit vaststaat. In de Nota van Toelichting bij de wetswijzigingen wordt als voorbeeld genoemd het dempen van een natuurlijk waardevol moerasgebied. Niet aannemelijk is dat deze activiteit kan worden uitgevoerd zonder onomkeerbare gevolgen.

 

Toepassing en inwerking treding

Voor activiteiten, die door gevolg van de wetswijzigingen vergunningsvrij zijn geworden, geldt dat deze onmiddellijke werking hebben. Deze wijzigingen zijn dus ook van belang bij lopende aanvragen of handhavingstrajecten.

Voor activiteiten, die door de wijzigingen vergunningplichtig worden, geldt dat – als met de vergunningsvrije activiteit is begonnen op moment van inwerkingtreding van de wetswijzigingen– deze vergunningsvrij blijven.

Voor lopende aanvragen om omgevingsvergunningen, die als gevolg van de wijzigingen met de reguliere procedure worden voorbereid, geldt dat deze moeten worden afgehandeld conform het recht, zoals dat voor de inwerkingtreding van het de wijzingen gold.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Vastgoed.