Deze zijn neergelegd in:

  1. een actieplan om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in de EU aan te pakken;
  2. een strategie voor de bescherming en handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten (IPR) in derde landen.

Inbreuken die op commerciële schaal plaatsvinden moeten hiermee daadkrachtiger kunnen worden aangepakt (o.a. door de zogenaamde “follow-the-money-aanpak”). De Commissie heeft voorts aangekondigd een nauwe(re) samenwerking na te streven tussen de handhavingsinstanties van de verschillende landen en tussen die instanties en de belanghebbenden in het bedrijfsleven. Onder meer de volgende maatregelen zijn afgekondigd:

 

  • een dialoog met de belanghebbenden (bijv. online reclamebedrijven en aanbieders van betalingsdiensten) aangaan om de mogelijkheden om door inbreuken op commerciële schaal via het internet winst te maken, te bestrijden;
  • bevorderen dat alle betrokkenen bij de productie van goederen die een hoge intellectuele-eigendomswaarde vertegenwoordigen, gepaste zorg betrachten, aangezien verantwoordelijke audit van de toeleveringsketen en gepaste zorg het risico op inbreuken van de intellectuele-eigendomsrechten beperken;
  • kleine bedrijven helpen hun intellectuele-eigendomsrechten doeltreffender te handhaven door verbetering van de gerechtelijke procedures. Om dat te bereiken, zal de Commissie zich voor het eerst richten op nationale regelingen om kleine en middelgrote ondernemingen rechtstreeks te steunen bij de toegang tot justitie;
  • de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en de uitwisseling van beste praktijken vergemakkelijken;
  • de autoriteiten van de lidstaten een compleet opleidingsprogramma bieden om in de hele EU sneller preventief te kunnen optreden tegen activiteiten die op commerciële schaal inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten. Hindernissen voor grensoverschrijdende samenwerking moeten worden aangepakt.”

De maatregelen gaan nog  dit jaar van start en moeten de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het volledige persbericht van de Europese Commissie vindt u hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de bescherming en handhaving intellectuele-eigendomsrechten, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.