Ditzelfde geldt voor kosten die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de werkloosheidsduur. Het is nog niet precies duidelijk welke kosten wel en welke kosten niet mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Maar langzaam worden de contouren zichtbaar.

Minister Asscher heeft aan de Tweede Kamer een ontwerpbesluit toegezonden waarin verwerkt is welke kosten in mindering mogen worden gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om scholingskosten, outplacementkosten, kosten voor een langere opzegtermijn dan nodig is terwijl de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden, kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus, cursus persoonlijke ontwikkeling of managementcursus terwijl de werknemer geen managementfunctie heeft of krijgt bij zijn werkgever.

Voorwaarden om de kosten in mindering te mogen brengen zijn onder meer:

  1. De werkgever heeft de kosten gemaakt.
  2. De kosten betreffen niet het loon van de werknemer.
  3. De kosten staan in redelijke verhouding tot het doel waartoe deze zijn gemaakt.
  4. De werknemer heeft er schriftelijk mee ingestemd dat de kosten in mindering zullen worden gebracht op de transitievergoeding of er ligt een cao-afspraak aan ten grondslag.
  5. De kosten zijn gemaakt in de laatste vijf jaar van het dienstverband, tenzij de werkgever en de werknemer samen een andere termijn hebben afgesproken.

Minister Asscher zal het ontwerpbesluit na de zomer voor advies aan de Raad van State toezenden. We zullen u via onze website op de hoogte houden.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.