In deze kwestie had de rechtbank in een eerder tussenvonnis reeds bepaald dat gedaagde onrechtmatig had gehandeld met zijn handelswijze. De rechtbank oordeelde dat eiseres door de handelswijze van gedaagde in haar goede naam en eer is aangetast en dat een ernstige inbreuk is gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Een en ander geldt temeer nu vaststaat dat eiseres destijds een bekende televisiepersoonlijkheid was en derhalve bekend was bij het grote publiek.
Eiseres werd door de rechtbank vervolgens in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de hoogte van de schade. Eiseres vorderde onder meer aan materiële schade een bedrag van € 334.450,= (waaronder inkomensschade en kosten voor een psycholoog) en nog eens een bedrag van € 25.000,= aan immateriële schade.

De rechtbank heeft zich thans over de hoogte van de schade uitgelaten. De rechtbank wijst alle materiële schade af nu de (hoogte van de) schade en het causaal verband met de handelswijze van gedaagde onvoldoende is onderbouwd. De rechtbank acht wel een bedrag aan immateriële schade toewijsbaar. De rechtbank oordeelt hierbij onder meer dat een ernstige inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van eiseres door het plaatsen van het filmpje op internet en het delen van de (naakt)foto’s. De rechtbank acht hierbij nog van belang dat eiseres een bekende tv-presentatrice is en wijst een bedrag van (slechts) € 3.000,= toe.

Een vergelijkbare zaak in de VS zou al snel tot een astronomisch bedrag kunnen leiden, onder andere doordat de VS een systeem kent van zogenaamde “punitive damages”. Dit houdt in dat een bedrag kan worden toegekend, puur als strafmaatregel. In Nederland dient daarentegen steeds het bestaan van materiële en/of immateriële schade genoegzaam te worden aangetoond. Overigens zijn er ook in Nederland wel uitspraken met een andere uitkomst. Zo kreeg presentatrice en model Ancilla Tilia een bedrag van meer dan € 100.000 toegewezen. In deze zaak werd overigens – anders dan in de eerst genoemde zaak – onder meer een beroep gedaan op het portretrecht en het auteursrecht. In dit verband werden door de rechtbank bedragen toegewezen van respectievelijk € 64.300 en € 25.375.

In de eerste hiervoor genoemde zaak werd met name ingezet op inkomstenderving, wat aldus afstuitte op onder meer het vereiste van “causaal verband”. De conclusie is dan ook dat het uiteraard verstandig is “voor meerdere ankers te gaan liggen”, maar hierbij in dergelijke kwesties het portretrecht en auteursrecht niet te vergeten.

Vragen?

Heeft u vragen over Privacy, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.