Voor iedereen duidelijk

Het beginsel van gelijke behandeling beoogt een gezonde en daadwerkelijke mededinging te bevorderen. Alle inschrijvers moeten bij het opstellen van hun offertes dezelfde kansen krijgen. Het transparantiebeginsel heeft tot doel dat elk risico van willekeur wordt uitgebannen. Dit impliceert dat alle voorwaarden in de aanbestedingsstukken op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze worden geformuleerd zodat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers die bepalingen op dezelfde wijze interpreteren. Dat geldt, aldus de Rechtbank Rotterdam in zijn vonnis van 4 februari 2014, ook voor uitsluitingsgronden. Dergelijke voorwaarden moeten op een ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsstukken zijn vermeld.

Fout van de gemeente

In de aanbestedingsstukken was wel voorgeschreven dat communicatie uitsluitend via e-mail zou moeten verlopen; het gesprek tussen de museumdirecteur en MVRDV was dus een schending van dat communicatievoorschrift, maar in de aanbestedingsstukken was daaraan niet op ondubbelzinnige wijze de sanctie van uitsluiting verbonden. Door de architect toch uit te sluiten heeft de gemeente feitelijk een nieuwe, vooraf niet kenbare uitsluitingsgrond gebruikt. Dat mag dus niet. Wat had de gemeente dan wel moeten doen? Na een vermeende schending van de beginselen van het aanbestedingsrecht ligt een heraanbesteding voor de hand.

Kennisvoorsprong?

Ook op inhoudelijke gronden heeft de rechtbank geoordeeld dat het ‘level playing field’ niet is verstoord. Niet is weliswaar uitgesloten dat MVRDV door het gesprek een zekere kennisvoorsprong op de andere inschrijvers heeft gehad, maar uit de verslagen van het gesprek blijkt niet dat zij een zodanige kennisvoorsprong heeft gehad dat daardoor de mededinging is vervalst of uitgeschakeld.

Vragen?

Heeft u vragen over inschrijvingen, neemt u contact op met Per van der Kooi, advocaat aanbestedingsrecht.