Termijn bepaald

Een standaard bestuursrechtelijke procedure bestaat uit een bezwaarprocedure, een beroepsprocedure bij de rechtbank en een hogerberoepsprocedure bij een van de hogere bestuursrechters. De grote kamer heeft nu bepaald dat de uniforme redelijke termijn voor de totale duur van al deze procedures vier jaar is. Wanneer deze termijn wordt overschreden, moet de overheid een schadevergoeding betalen van €500,– voor ieder half jaar dat de procedure te lang heeft geduurd. Voor de bezwaarfase geldt daarbij als uitgangspunt een termijn van een half jaar, voor de procedure bij de rechtbank anderhalf jaar en voor het hoger beroep een termijn van twee jaar. Er kunnen evenwel omstandigheden aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven om een overschrijding van de als uitgangspunt gehanteerde termijnen gerechtvaardigd te achten. Dit zijn de ingewikkeldheid van de zaak, de wijze waarop de zaak door het bestuursorgaan en de rechter is behandeld en het processuele gedrag van appellant gedurende de gehele procesgang. De uniforme redelijke termijn van vier jaar geldt bovendien pas voor bezwaar- en beroepsprocedures die volgen op besluiten die na 1 februari 2014 zijn bekend gemaakt. Het is overigens de eerste keer dat deze zogenaamde grote kamer een uitspraak doet. De grote kamer is bij de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 pas in het leven geroepen. Dit ten behoeve van de rechtseenheid in het bestuursrecht.

Vragen?

Heeft u vragen over bestuursrechtelijke procedures,  neemt u dan contact op met ons team vastgoed.