Hof en hoge raad zijn het niet eens

De Hoge Raad bevestigt hier het oordeel van het hof dat pensioen een secundaire arbeidsvoorwaarde betreft en de ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 WOR instemmingsrecht toekomt. Waar het hof heeft geoordeeld dat de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te verlenen onredelijk was, vernietigt de Hoge Raad dit onderdeel. Het hof heeft naar oordeel van de Hoge Raad de argumenten van de ondernemingsraad onvoldoende (gemotiveerd) meegenomen in zijn oordeel. De Hoge Raad verwijst de zaak terug waarmee de vraag of de ondernemingsraad van Stena Line onredelijk heeft gehandeld wederom ter beoordeling voorligt bij het hof.

Uitspraak Hoge Raad

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat pensioenregelingen kwalificeren als secundaire arbeidsvoorwaarde. Een besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een pensioenregeling is daarmee een instemmingsplichtig besluit in de zin van de WOR en dient aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd.

Vragen?

Heeft u vragen over pensioen,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.