Verzekeringspremie niet afgedragen

In de betreffende casus werd schadevergoeding geëist voor het niet afdragen van het werknemersaandeel van de sociale verzekeringspremies in Duitsland. Gedaagde was bestuursvoorzitter van een Zwitserse AG die werknemers in Duitsland te werk had gesteld. Aan hem werd verweten het werknemersaandeel van de sociale verzekeringspremie niet te hebben afgedragen. Het BGH baseert de aansprakelijkheid op §823 II BGB, §266a I StGB.

Aansprakelijk

Volgens het BGH is de bestuursvoorzitter aansprakelijk omdat de in de registers ingeschreven onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid niet alleen het vermoeden rechtvaardigt dat de betreffende bestuursvoorzitter vertegenwoordigingsbevoegd is, maar tevens ook de dagelijkse leiding over de vennootschap mocht voeren (zo mocht hij bijvoorbeeld belastingen betalen, werknemers in dienst stellen, etc.). Dit vermoeden heeft gedaagde niet weerlegd. Doordat (reeds) was aangetoond dat gedaagde de feitelijke (dagelijkse) lediging over de onderneming had, hoefde niet (meer)  te worden aangetoond, dat  een daadwerkelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid bestond. Het BGH concludeerde verder dat het hebben van een status van “orgaan van een buitenlandse vennootschap” (zoals in casu de bestuursvoorzitter van de Zwitserse AG) volgens het Duitse strafrecht niet eraan in de weg staat  in aanmerking te komen als “dader”  het.

Commentaar

De uitspraak van het BGH is aanleiding om de taakomschrijving van de betreffende organen van een buitenlandse vennootschap – zoals Nederlandse vennootschappen – schriftelijk en vooral duidelijk vast te leggen; bij de uitvoering van de betreffende taken is het vervolgens van belang dat  door de verantwoordelijke persoon de aanwijzingen van de aandeelhouders c.q. het betreffende / verantwoordelijke vennootschapsorgaan strikt worden nageleefd.
In Buitenlandse – waaronder Nederlandse – structuren wijken de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders vaak af van die van een Duitse GmbH. Voor zover een orgaan (van een vennootschap) aan de onderneming feitelijk leiding geeft of hiertoe verplicht is, is dit orgaan  aansprakelijk voor het afdragen van de sociale verzekeringspremies. In onderhavige uitspraak heeft het BGH aan het betreffende orgaan opgedragen aannemelijk te maken welke taken het orgaan moet waarnemen. Volgens het BGH kan in dit concrete geval reeds puur en alleen uit het takenpakket van de buitenlandse bestuurder een grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid worden afgeleid. De feitelijke omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid speelt daarbij geen doorslaggevende rol.

Vragen?

Heeft u vragen over sociale verzekeringspremies, neemt u dan contact op met ons team ondernemingsrecht.