Functiewijziging

Als blijkt dat de productie van de site sterk is gedaald, vinden er binnen een half jaar meerdere gesprekken met de werknemer plaats, en wordt hij aangesproken op zijn functioneren als hoofdverantwoordelijke voor de site. Wanneer desondanks verbetering uitblijft, wordt hij uit zijn functie ontheven en krijgt hij een nieuwe functie aangeboden. Werknemer gaat niet met deze functiewijziging akkoord en vordert in kort geding wedertewerkstelling in zijn oude functie. Hij stelt dat hij de functiewijziging niet heeft zien aankomen, dat hij onterecht uit zijn oude functie is ontheven en dat de nieuwe functie bovendien niet passend is.

Oordeel voorzieningenrechter

Het oordeel van de Voorzieningenrechter is opmerkelijk. Hij oordeelt dat het wat “formalistisch” is om schriftelijke vastlegging van een verbetertraject of slechte beoordeling te verlangen, respectievelijk een beroep te doen op eerdere (positieve) beoordelingen die wel op schrift zijn gesteld. De werknemer had – gezien zijn positie – het besluit om hem uit zijn functie te ontheffen kunnen en moeten zien aankomen. De Voorzieningenrechter wijst op de mogelijkheid om tussentijds in een mondeling overleg de urgentie van een verbetertraject te benoemen. Opmerkelijk, omdat de rechter hier meeging in de argumentatie van de werkgever, die stelde dat werknemer in mondelinge gesprekken voldoende op zijn disfunctioneren en de gevolgen daarvan is gewezen. Door werknemer niet een op schrift gesteld verbetertraject aan te bieden, is het feitelijk niet goed mogelijk om na te gaan of werknemer wel voldoende inzicht had in de verwachtingen en de consequenties als zijn functioneren niet zou verbeteren De Voorzieningenrechter wijst de vordering van werknemer dan ook af.

Conclusie:

Hoewel uit deze uitspraak blijkt dat een mondeling besproken verbetertraject voor een hoger opgeleide werknemer niet altijd kansloos is, adviseren wij toch een verbetertraject altijd schriftelijk vast te leggen. Ook een hoger opgeleide heeft daar recht op en kan er zijn of haar voordeel mee doen.

Vragen?

Heeft u vragen over schriftelijke vastlegging, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.