Eeuopese en Amerikaanse ondernemingen staan gelijk

De Landsadvocaat heeft in zijn advies geantwoord dat dit niet mogelijk is. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat Nederland en de Verenigde Staten  beiden lid zijn van de World Trade Organisation (WTO). Bovendien zijn Nederland en de Verenigde Staten lid van de Europese Unie partij bij de WTO-overeenkomst voor overheidsaanbestedingen, The Agreement on Government Procurement (GPA). De GPA verplicht deelnemers om ondernemingen die zijn gevestigd in een (ander) deelnemend land op gelijke voet aan aanbestedingen te laten deelnemen. Een Amerikaanse (dochter)onderneming dient dus op gelijke voet behandeld te worden als een Europese onderneming bij de toepassing van de Europese aanbestedingsregels.

Toevoeging

De Landsadvocaat voegt er wel aan toe dat hij daarmee niets zegt over de eventuele mogelijkheden die deze regels (en de GPA) zouden kunnen bieden om te bereiken dat gecontracteerd wordt met een partij die de nationale en Europese privacyregels zal kunnen naleven. Dit zou volgens de Landadvocaat voorafgaand aan eventuele toekomstige opdrachten nog onderzocht kunnen worden. De uiteindelijke toetsing van de toelaatbaarheid van een gekozen maatregel zal aan de rechter zijn.

Advies

Het advies van de Landsadvocaat biedt dus niet op alle punten helderheid. Aanbestedende diensten dienen bij hun contractering immers ook te waarborgen dat de (Nederlandse) privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. En dit is nog maar de vraag als zaken wordt gedaan met een Amerikaanse (dochter)onderneming…

Vragen?

Heeft u vragen over de Patriotact, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht