Oordeel Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in april vorig jaar echter geoordeeld dat als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een Amerikaanse werknemer wil opzeggen, daartoe een vergunning van UWV WERKbedrijf nodig is. In een soortgelijke kwestie over een Duitse werknemer die in Duitsland woonde, kwam de kantonrechter Eindhoven onlangs tot dezelfde conclusie. Uitsluitend het nagaan of de werknemer na het ontslag op de Nederlandse arbeidsmarkt terugvalt en een WW-uitkering zal kunnen aanvragen, is niet meer voldoende. De nadruk ligt op ontslagbescherming. Ook in geval de buitenlandse werknemer teruggaat naar zijn vaderland, heeft hij recht op bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag. De kantonrechter wees ook nog op het vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie en het discriminatieverbod. Burgers uit een ander EU-land die hier werken, hebben dezelfde rechten als Nederlandse burgers en daarmee ook recht op ontslagbescherming.

Advies

Men kan er dus niet meer van uitgaan dat voor buitenlandse werknemers die niet zullen terugvallen op de Nederlandse arbeidsmarkt, geen ontslagvergunning nodig is. Vraag daarom in voorkomende gevallen altijd een ontslagvergunning aan of laat de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbinden. Wordt de arbeidsovereenkomst toch opgezegd zonder toestemming, dan loopt de werkgever het risico dat het salaris aan de werknemer na de opzegging moet worden doorbetaald.

Vragen?

Karen Helbers, paralegal team grensoverschrijdende arbeid.