verschillende uitspraken

Het hof Den Haag oordeelde in een zaak op 30 juni 2009 dat de OR alleen een wettelijk instemmingsrecht heeft als het gaat om een wijziging van de systematiek of methodiek van een beloningsregeling. In het geval de wijziging alleen betrekking heeft op de hoogte van de bonus, ontbeert de OR een dergelijk instemmingsrecht.

Anders oordeelde de kantonrechter Rotterdam in een zaak op 13 november 2009. Een bonusregeling die nader was uitgewerkt in een algemene arbeidsvoorwaardenregeling moest worden aangemerkt als een beloningssysteem in de zin van art. 27 WOR en behoefde daarom instemming van de OR.

slotsom

De ervaring leert dat de scheidslijn tussen het wijzigen van de beloningssystematiek of -methodiek en het wijzigen van de hoogte van de beloning niet altijd (even) scherp te trekken is. Het is daarom bij het opstellen of aanpassen van bonusregelingen belangrijk vooraf te bepalen wat de rechten van de OR zijn. Uiteraard kan een werkgever er ook vrijwillig voor kiezen de instemming van de OR te vragen. Stemt de OR dan met de regeling in, dan zijn bezwaren van individuele werknemers daartegen ook aanzienlijk minder kansrijk.

Vragen?

Heeft u vragen over het instemmingsrecht van OR bij een wijziging van de bonusregeling, neemt u dan contact op met ons team expertise arbeid, medezeggenschap & mediation.