Werkneemster beroept zich op opzegverbod tijdens ziekte

Een werkgever heeft besloten tot reorganisatie van zijn onderneming, waarbij een aantal functieplaatsen komt te vervallen. Eén van de betrokken werknemers is arbeidsongeschikt. Deze werkneemster is van mening dat het ontbindingsverzoek van werkgever verband houdt met haar arbeidsongeschiktheid en beroept zich op de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte. Dit houdt in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen tijdens de eerste twee ziektejaren van een werknemer. Werkneemster vermoedt dat werkgever, door ontbinding te verzoeken in verband met reorganisatie, probeert onder zijn re-integratieverplichting uit te komen en zij verzoekt dan ook om afwijzing van de ontbinding.

Verzoek afgewezen

In deze zaak heeft de kantonrechter geoordeeld dat er naast de reorganisatie sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden die een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer rechtvaardigen. Het vervallen van de arbeidsplaats van werkneemster, waardoor terugkeer na herstel in de eigen functie niet mogelijk is, vormt naar het oordeel van de kantonrechter niet zo’n bijkomende omstandigheid. Werkneemster kan ook re-integreren in een andere dan haar huidige functie, hetzij binnen dan wel buiten de onderneming. Werkneemster heeft daarom direct belang bij voortzetting van de arbeidsrelatie. De kantonrechter wijst het verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan ook af.

Uitspraak

De kantonrechter moet marginaal toetsen of werkgever aan de voor een reorganisatie geldende vereisten heeft voldaan. Arbeidsongeschiktheid van een werknemer op zich staat aan een reorganisatie niet in de weg. Deze uitspraak is opmerkelijk omdat de kantonrechter hier heeft geoordeeld dat de stelling van werkgever – dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met een opzegverbod omdat het verzoek niet gedaan wordt wegens ziekte – onjuist is. Het verbod om op te zeggen geldt ook voor een verzoek tot ontbinding dat géén verband houdt met de ziekte. Ook nu werkgever zich beroept op reorganisatie, oordeelt de rechter dat de arbeidsongeschiktheid een factor is die meeweegt bij de beoordeling of ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

Vragen?

Deze uitspraak kan een reorganisatie-ontslag van een zieke werknemer in de toekomst dan ook aanzienlijk compliceren. Mocht u vragen hebben met betrekking tot ontslag van zieke werknemers, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, paralegal.