Stappenplan

Dit stappenplan neemt onduidelijkheden en voorkomt dat bedrijven onnodige handelingen verrichten. Wanneer werkgevers het stappenplan volgen kunnen zij gezamenlijk circa € 34,5 miljoen besparen. De besparing in tijd en geld ontstaat in de eerste plaats doordat het controleren van Nederlandse identiteitsbewijzen substantieel sneller kan verlopen. Daarnaast is Minister Donner van plan om artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (WAV) te wijzigen. Het huidige artikel schrijft voor dat een uitzendwerkgever die een vreemdeling uitleent aan een andere werkgever, een kopie van diens identiteitsbewijs moet toezenden aan de inlener. De inlener moet deze kopie in zijn administratie opnemen, nadat hij ook zelf de identiteit van de vreemdeling heeft gecontroleerd. Minister Donner wil de wet zodanig aanpassen dat deze verplichting alleen zal gaan gelden ten aanzien van vreemdelingen die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Bulgarije en Roemenië) en Zwitserland. De minister verwacht dat deze wijziging van artikel 15 WAV zal leiden tot een extra besparing van circa één miljoen euro voor inleners en uitzendbureaus.

Vragen?

Heeft u vragen over dit stappenplan, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.