Maak duidelijke afspraken

Om misverstanden te voorkomen is het voor werkgevers van belang om in overleg met de OR duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen in een aparte regeling ten aanzien van het communicatiebeleid. Een goed intern communicatiebeleid kan zorgen voor draagvlag en begrip van de werknemers.

 

Twee wettelijke regelingen

Bij het opstellen van regelingen die zien op de controle van hun werknemers hebben werkgevers te maken met twee wettelijke regelingen; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet  op de ondernemingsraden. De Wbp regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Zo moet de registratie van persoonsgegevens een redelijk doel dienen en moet de werknemer zich bewust kunnen zijn van de momenten waarop zijn gedragingen worden geregistreerd. De OR moet toetsen of de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de normen van de Wbp. In de WOR is in artikel 27 de leden 1 k en l geregeld dat de OR een instemmingrecht heeft ten aanzien van deze onderwerpen. Zo zal een werkgever als hij wil controleren hoeveel een werknemer tijdens werktijd met zijn privé-telefoon belt, niet zondermeer een uitdraai van de belgegevens mogen maken en daar vervolgens consequenties aan verbinden. In een dergelijk geval zal de OR conform de WOR om instemming gevraagd moeten worden, zowel voor het invoeren dan wel wijzigingen van een regeling die ziet op het verzamelen van deze gegevens alsmede ten aanzien van een regeling die ziet op de beoordeling van de werknemers met betrekking tot deze gegevens. Ook is het werkgevers niet zondermeer toegestaan het e-mailverkeer van werknemers te lezen of te kijken welke websites de werknemer bezocht heeft.

Vragen of hulp nodig?

De leden van ons WOR-team zijn u graag behulpzaam bij het opstellen en implementeren van een dergelijke regeling binnen uw organisatie. Heeft u vragen over het instemmingsrecht, neemt u contact op met Barbara van dam, Paralegal.