Stijging aantal illegale werknemers

Ook het aantal opgespoorde illegaal tewerkgestelde werknemers was in 2010 hoger dan in 2009. Een en ander is onder meer het gevolg van meer gerichte controles bij bedrijven waar overtredingen worden vermoed. Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie in 2010 een aantal projecten opgezet waarbij is ingezet op een krachtiger aanpak en preventie van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Preventie

Voor de preventie van illegale tewerkstelling van arbeidsmigranten en betaling onder het wettelijk minimumloon van deze werknemers is in een aantal wijken van grote steden voorlichting gegeven. Controle achteraf bleek het resultaat op te leveren dat er minder overtredingen werden begaan. Met de wens van het kabinet om het aantal tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije te beperken en de aanscherping van de toetsingscriteria voor een vergunning voor kennismigranten, is de kans groot dat het aantal overtredingen in 2011 zal toenemen.

Vragen?

Heeft u vragen over illegale werknemers, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.