Recht op uitbetaling

Volgens de kantonrechter bestaat een recht op uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van een arbeidsarbeidsovereenkomst, ongeacht de wijze van beëindiging daarvan. Omdat dit recht al eerder is ontstaan, namelijk tijdens het dienstverband van de overledene, wordt het recht op de uitkering in geld ter zake van de
niet-genoten vakantiedagen bij het overlijden van de werknemer opeisbaar. Nu de ontstane loonvordering volgens de kantonrechter in de nalatenschap van de werknemer is gevallen, waarvan zijn echtgenote de erfgename, is daarmee de aanspraak van werknemer op de niet-genoten vakantiedagen op zijn erfgename overgegaan.

Uitspraak kantonrechter

Ook de kantonrechter Utrecht wees in 2007 een vordering ter zake opgebouwde vakantiedagen aan erfgenamen toe. De kantonrechter Assen oordeelde in 2009 juist dat vakantiedagen niet overdraagbaar zijn op erfgenamen. De rechtspraak laat op dit punt dus een wisselend beeld zien. In een zaak waarbij een werknemer drie uur vóór de overeengekomen ontslagdatum overleed, heeft de kantonrechter te Utrecht op 2 maart jl. geoordeeld dat de aanspraak van de werknemer op een ontslagvergoeding ook overging op zijn erfgenamen.

Oproep aan de politiek

Naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter te Heerenveen hebben diverse werkgeversorganisaties een oproep aan de politiek gedaan voor een verbod op uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen aan erfgenamen, omdat het voor werkgevers anders te kostbaar zal worden indien zij bij het overlijden van hun werknemer de nog openstaande vakantiedagen aan de erfgenamen moeten uitbetalen.

Vragen?

Heeft u vragen over het recht op uitbetaling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.