Fouten

Het aantal aanbestedingen waarbij sprake was van “fouten of onzekerheden” liep vorig jaar zelf op tot 385. In 2008 waren dat er nog 210. De fouten die gesignaleerd worden zijn zeer divers. Uit de rapportage “Rijk verantwoord 2009” van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de fouten onder meer zijn gelegen in het buiten de raamovereenkomst gunnen om, het werken met verlopen raamovereenkomsten, het te laat inschatten van totaalbedragen en het laten prevaleren van organisatiebelangen. (Bron: Automatiseringsgids d.d. 28 mei 2010).

Vragen?

De Clercq heeft ruime ervaring bij het begeleiden van aanbestedingsprocedures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren, (071) 581 53 08 of Per van der Kooi, (071) 581 53 20.