De casus

Een alphahulp heeft een vordering ingesteld tegen de zorginstelling voor de doorbetaling van haar loon tijdens ziekte. Er zou volgens de alphahulp een arbeidsovereenkomst bestaan met de zorginstelling.De zorginstelling stelde zich echter op het standpunt dat de alphahulp in dienst was bij de cliënten bij wie zij door de zorginstelling was geplaatst. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet worden gekeken of er voldaan is aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 7:610 BW. Daarbij moet ook geworden gekeken naar alle omstandigheden van het geval en de feitelijke uitvoering door partijen.

Gerechtshof doet uitspraak

Het gerechtshof geeft de alphahulp gelijk. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst met de zorginstelling. Het gerechtshof wijst daarbij in het bijzonder op de volgende omstandigheden:

  • dat de zorginstelling alphahulpen werft in het kader van de uitvoering van  de zorgtaken die de zorginstelling tegenover de gemeente op zich heeft genomen
  • dat de zorginstelling feitelijk en juridisch is (in)gericht op het uitvoeren van haar verplichtingen tegenover de gemeente;
  • dat de zorginstelling wel enige instructiebevoegdheid heeft tegenover de alphahulpen, bijvoorbeeld ten aanzien van het ondertekenen en laten ondertekenen door de cliënt van de ‘arbeidsovereenkomst’; het inleveren van het urenbriefje, hoe te handelen bij ziekte/verhindering;
  • dat de verhouding tussen alphahulp en cliënt voor het overgrote deel is vastgelegd in door de zorginstelling opgestelde contracten;
  • dat na de bemiddeling door de zorginstelling sprake blijft van een blijvende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid bij de door de alphahulp verrichte werkzaamheden;
  • dat de hoogte van het loon wordt bepaald in de verhouding tussen de alphahulpen en de zorginstelling en de loonbetaling in overwegende mate (feitelijk) door de zorginstelling geschiedt.

Het lijkt erop alsof het gerechtshof met dit arrest een einde heeft gemaakt aan de zogenaamde alphaconstructie. Wanneer zorginstellingen geen arbeidsovereenkomst willen sluiten met alphahulpen zullen zij moeten bekijken op welke wijze de rechtsverhouding dan wel kan worden vormgegeven

Vragen?

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.