Wijziging

Sinds de wijziging van het B.V.-recht per 1 oktober 2012 hebben houders van certificaten van aandelen in B.V.’s slechts vergaderrecht (dat wil zeggen het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren) wanneer dit recht in de statuten aan de certificaten is verbonden of als een in de statuten aangewezen orgaan dit heeft bepaald.

Aandelen

Op grond van de overgangswetgeving bestaat er voor “oude” B.V.’s waarvan de aandelen destijds met medewerking zijn gecertificeerd geen verplichting om direct de statuten op dit punt te wijzigen. Als de houders van met medewerking van de B.V. uitgegeven certificaten (al dan niet op eigen verzoek) worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de B.V. komt aan hen namelijk al het vergaderrecht toe, zonder dat dit in de statuten is geregeld. De B.V. moet wel bij de eerstvolgende gelegenheid na 1 oktober 2012 waarbij de statuten worden gewijzigd vergaderrecht toekennen aan deze certificaten.

Verplichting

De vennootschap is verplicht om bepaalde gegevens van houders van certificaten met vergaderrecht in haar aandeelhoudersregister op te nemen. Hiervoor heeft de vennootschap één jaar de tijd na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Deze termijn loopt binnenkort af, namelijk op 1 oktober 2013.

Uw belang, ons werk

Als u prijsstelt op onze hulp bij het opnemen van de vereiste gegevens in het aandeelhoudersregister, uw statuten wilt aanpassen aan de nieuwe B.V.-wetgeving of andere vragen heeft, neemt u dan zo snel mogelijk vóór 1 oktober 2013 contact op met het notariaat van De Clercq.

Vragen?

Heeft u vragen over het vergaderrecht , neemt u dan contact op met ons team vastgoed