Bestuurders aanprakelijk

Op grond van het bepaalde in artikel 2:180 BW zijn bestuurders van een BV naast de BV hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de BV wordt verbonden vóórdat de eerste inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden. Dit artikel spreekt van “bestuurders” en ziet dan ook niet op de rechtshandelingen die door toekomstige bestuurders namens een BV i.o. worden verricht. Echter, op het moment dat de BV die handelingen die namens de BV i.o. zijn verricht, bekrachtigt, geldt het bepaalde in voornoemd artikel wél. Deze bekrachtiging zelf is namelijk ook een rechtshandeling en deze vindt plaats tijdens het ‘bestuurderschap’. Dit brengt mee dat als de bekrachtiging door de BV wordt gedaan voordat de eerste inschrijving in het handelsregister is gedaan, de bestuurder daardoor naast de BV aansprakelijk is voor de uit deze rechtshandeling (te weten de bekrachtiging) voortvloeiende verbintenissen. Om dit te voorkomen, dient de bekrachtiging van de rechtshandelingen die namens de BV i.o. zijn verricht, plaats te vinden nadat de eerste inschrijving in het handelsregister is gedaan.

Vragen?

Heeft u vragen over hoofdelijke aansprakelijkheid, neemt u contact op met ons team Ondernemingsrecht.