Overweging kantonrechter

De kantonrechter te Hoorn overweegt op 27 februari 2013 dat er geen grond is de opnamen die de werkneemster in het geding heeft gebracht, onrechtmatig te achten. De werkneemster heeft op enig moment de gesprekken met de verzuimbegeleider van de werkgever, opgenomen. In de eerste plaats ging het om een zakelijk gesprek tussen de werkgever en de werkneemster. Daarbij zijn geen privé gegevens van de werkneemster tegen haar wil vastgelegd. Te meer nu de opnamen door de werkneemster zelf zijn gemaakt. Ondanks dat er sprake was van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werkgever en de verzuimbegeleidster, stond dit niet in onevenredige verhouding met het gerechtvaardigd belang van de  werkneemster. De werkneemster had belang bij de opname van deze gesprekken nu de inhoud van eerdere telefoongesprekken steeds door de werkgever werd betwist. Voorts oordeelde de kantonrechter dat het belang van de waarheidsvinding zwaarder weegt dan de belangen van de werkgever in dit kader.

Ontbinding met vergoeding

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding met correctiefactor C=3. De bedrijfsarts was te laat ingeschakeld. Er werd druk uitgeoefend op de werkneemster om de werkzaamheden te hervatten. De werkneemster heeft het werk feitelijk hervat zonder oordeel van de bedrijfsarts. Op onjuiste gronden is gedreigd met een loonsanctie. Daarnaast had de werkgever de door de bedrijfsarts voorgestelde mediation niet juist aangepakt, waardoor deze onder meer daardoor mislukte. Al deze omstandigheden maakte dat het herstel van de werkneemster is belemmerd en de re-integratie is bemoeilijkt. Er was geen ruimte voor de toekenning van een vergoeding naast de ontbindingsvergoeding. Het uitgangspunt bij de vergoeding naar billijkheid is dat alle feiten en omstandigheden in de beoordeling daarvan zijn betrokken, zodat daarnaast geen aanleiding bestaat voor toekenning van een immateriële schadevergoeding.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande casus, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.