Tijdelijk

Het gaat hier evenwel om een tijdelijke prikkel. Het gebruikelijke tarief zal van 21% naar 6% worden verlaagd gedurende één jaar: van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Daarbij ziet het lage tarief uitsluitend op de arbeidskosten. Kosten voor de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen blijven dus belast met 21%. Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht, indien deze meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming van de woning plaatshebben. Woonboten en woonwagens kunnen daarbij ook als woning worden aangemerkt.

Toevoeging

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Nieuw ten opzichte van de eerdere BTW-verlaging tussen 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011, is dat nu ook de aanleg en het onderhoud van de tuin onder de maatregel vallen. Bij het betreffende besluit is overigens ter verduidelijking een bijlage toegevoegd met een niet-limitatieve opsomming van werkzaamheden waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is.

Data van toepassing

Bepalend voor de toepassing van het verlaagde BTW-tarief is ten slotte het moment waarop de dienst wordt afgerond. Wordt de dienst afgerond na 1 maart 2014 dan is het algemene BTW-tarief ook van toepassing op de deelfacturen die tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 zijn uitgereikt. Zijn er al deelfacturen uitgereikt vóór 1 maart 2013 en de dienst waarop deze betrekking heeft wordt afgerond tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het verlaagde BTW-tarief toepast te worden.

Vragen?

Heeft u vragen over het verlaagde BTW-tarief, neemt u dan contact op met ons team vastgoed