Beperking op het reproductierecht

Artikel 16c lid 1 van de Auteurswet (Aw) bevat een beperking op het reproductierecht die inhoudt dat niet als inbreuk op het auteursrecht van de maker van het desbetreffende werk wordt beschouwd ‘het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.’

Compensatie

Om het hierdoor ontstane nadeel voor makers van werken te compenseren, is de zogenaamde ‘thuiskopieheffing’ voor particulieren ingevoerd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de gegevensdragers, die deze vergoeding vervolgens vanzelfsprekend doorberekent aan de consument. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is aangewezen de hoogte van de thuiskopievergoeding vast te stellen, hetgeen SONT ook heeft gedaan.

Wanbetaling leidt tot rechtzaak

Het bedrijf Imation Europe B.V. specialiseert zich in de import en verkoop van digitale gegevensdragers, waarbij ze zich zowel op de particuliere als op de professionele gebruiker richten. Imation besloot vanaf juni 2010 geen thuiskopievergoeding meer te betalen voor de verkoop in het kader van de ‘Commercial Channel’. Vanaf 1 juli 2011 is zelfs helemaal geen vergoeding meer betaald, omdat Imation van mening was dat de teveel betaalde bedragen voor de ‘Commercial  Channel’ tussen 2004 en 2010, eerst verrekend kunnen worden met de af te dragen thuiskopieheffing in het kader van de ‘Consumer Channel’. De Stichting de Thuiskopie stapte hierop naar de rechter.

Uitspraak Rechtbank

De Rechtbank Den Haag wees de vordering om Imation te veroordelen tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van thuiskopievergoeding over alle door Imation in Nederland uitgeleverde blanco informatiedragers en om zulke betaling te blijven doen af. Deze vordering is te algemeen en houdt geen rekening met het feit dat per drager moet worden vastgesteld of er een betalingsplicht ex artikel 16c Aw op Imation rust, aldus de rechtbank.

Potentieel grote gevolgen

De gevolgen van deze uitspraak zijn nog niet precies helder, maar zijn potentieel wel groot. Immers, iedere importeur of fabrikant van digitale gegevensdragers (waar ook bijv. mobiele telefoons onder vallen) zal dus per product moeten bekijken of het bestemd is voor een zakelijke of een particuliere gebruiker. Indien het gaat om een zakelijke klant, mag er geen thuiskopieheffing bij de verkoopprijs worden inbegrepen. Stichting de Thuiskopie gaat echter waarschijnlijk in beroep. We houden u via deze weg op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over thuiskopieheffing, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.