Vergunning tijdig verleend

In casu had een huurder een exploitatievergunning voor de uitoefening van een prostitutiebedrijf aangevraagd. De burgemeester heeft de huurder medegedeeld dat hij ter beoordeling van de aanvraag, advies had gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. De huurder heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag en heeft met succes een kort geding procedure gevoerd. De burgemeester heeft vervolgens de exploitatievergunning verleend voor een bepaalde periode. Dit omdat besluitvorming volgens de burgemeester niet kon uitblijven maar nader onderzoek dan wel verificatie van delen van het Bibob advies moest plaatsvinden.

De hoge raad

De Hoge Raad oordeelt dat dit handelen niet onrechtmatig is jegens de huurder. Voor de opschorting van de beslistermijn is een grondslag in de Wet Bibob. De gemeente dient de aanvrager slechts mede te delen dat een Bibob advies wordt gevraagd, hetgeen is gedaan. Verder acht de Hoge Raad het van belang dat de overschrijding van de termijn (gedeeltelijk) ‘gedekt’ had kunnen worden door verdaging waar de ter plaatse geldende APV in voorziet. In dit kader acht de Hoge Raad het van belang dat de gemeente de huurder op de hoogte heeft gehouden over het moment waarop de beslissing kon worden verwacht. Ten derde oordeelt de Hoge Raad dat de gemeente beleidsvrijheid toekomt ten aanzien van de vraag of zonder Bibob advies kan worden beslist. Maatgevend is hierbij of de burgemeester in strijd met de jegens betrokkenen in acht te nemen zorgvuldigheid handelt door het Bibob-advies af te wachten. De zaak is terugverwezen naar Hof Den Haag

 

Vragen?

Heeft u vragen over het bibob-advies ,neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.