Gemeente aansprakelijk

De Hoge Raad oordeelde al in oktober 2010 dat de gemeente Eindhoven aansprakelijk was voor schade die een projectontwikkelaar had geleden, omdat zij de wettelijke beslistermijn had overschreden.In deze zaak, waarin de vergunninghouder al aan het bouwen was, maar de bouw was stilgelegd in afwachting van de beslissing op bezwaar, overschreed de gemeente de beslistermijn met 29 weken. De Hoge Raad onderschreef het oordeel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de gemeente in strijd handelde met de zorgvuldigheid, die zij tegenover de ontwikkelaar in acht had moeten nemen, door zo laat een besluit te nemen op de bezwaren die tegen de bouwvergunning  waren ingediend. Daarbij had het hof terecht meegewogen, aldus de Hoge Raad, dat de gemeente wist dat de ontwikkelaar met de bouw was gestart en dat er geen bijzondere omstandigheden waren die het late besluit rechtvaardigden.

Klachten voor de gemeenten

Een veelgehoorde klacht is dat gemeenten ondernemers in de bouwsector in de problemen brengen en zelfs faillissementen veroorzaken door vergunningprocedures niet voortvarend genoeg ter hand te nemen. De orderportefeuilles van een aannemer of ontwikkelaar in zwaar weer hoeven niet eens leeg te zijn, maar zolang zij niet mogen bouwen, omdat een vergunning ontbreekt, wordt er ook niets verdiend. Trage besluitvorming speelt hen echter niet alleen parten in de aanvraagfase, maar ook, zoals in deze zaak, in de bezwaarfase.

Bestuursorgaan

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid een stilzittend bestuursorgaan in gebreke te stellen. Wordt dan niet alsnog een besluit genomen dan verbeurt het bestuursorgaan een dwangsom per dag dat een besluit uitblijft met een maximum van 42 dagen en een totaalbedrag van € 1.260,–.
Wanneer daadwerkelijk schade wordt geleden door het dralen van een bestuursorgaan, is het, onder omstandigheden, dus ook mogelijk om de schade op dat bestuursorgaan te verhalen. De basis daarvoor is dan niet de overschrijding van de wettelijke beslistermijn zelf, maar een handelen of nalaten in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer tussen een bestuursorgaan en een burger betamelijk is, namelijk: zorgvuldigheid van het bestuursorgaan.

Vragen?

Heeft u vragen over deze kwestie, neemt u dan contact op met ons team vastgoed.