Werkgever jaarlijks tewerkstellingsvergunningen verkrijgen.

Het kabinet vindt namelijk dat werkgevers eerst goed moeten zoeken naar kandidaten in Nederland om een vacature in te vullen, voordat zij buiten de EER gaan werven. Uitgangspunt is dan ook voortaan dat nog slechts bij uitzondering werknemers van buiten de EER tot de Nederlandse arbeidsmarkt worden toegelaten. Volgens het wetsvoorstel zullen voor buitenlandse werknemers verkregen tewerkstellingsvergunningen vanaf volgend jaar nog maar één jaar gelden. Voorheen was dit tot maximaal drie jaar. Werkgevers zullen vanaf volgend jaar dan ook ieder jaar opnieuw een tewerkstellingsvergunning voor die specifieke werknemers moeten aanvragen. Pas nadat een werkgever vijf jaar achter elkaar een tewerkstellingsvergunning voor een specifieke buitenlandse werknemer heeft verkregen, mag de werknemer zonder deze vergunning aan de slag gaan. Voorheen was dit al na drie jaar het geval.

Aanscherpingen veelal betreurd

Als blijkt dat werkgevers in een sector te weinig naar Nederlandse werknemers of werknemers van binnen de EER zoeken, dan kan de minister voor die sector een quotum vaststellen. Verder kan een vergunning worden geweigerd als een werkgever in het verleden is veroordeeld voor het overtreden van de arbeidswetgeving, zoals de Arbowet. Ook ten aanzien van kennismigranten zal het nodige veranderen. Zo worden werkgevers volgend jaar bij wet verplicht marktconform salaris te betalen aan kennismigranten. Verder wil het kabinet dat meer en beter wordt gecontroleerd of kennismigranten wel daadwerkelijk het opgegeven salaris ontvangen.. VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren deze aanscherpingen Volgens deze werkgeversorganisatie wordt het voor ondernemers nu alleen nog maar moeilijker om de juiste mensen te vinden voor nog steeds onvervulde vacatures.

Concluderend

Tot slot nog een waarschuwing voor alle werkgevers die met buitenlands personeel werken. Let er extra goed op dat er geen werknemers (al dan niet per abuis) aan de slag gaan zonder vereiste tewerkstellingsvergunning. Ook de daarop staande sanctie is namelijk aanzienlijk aangescherpt: € 12.000 per werknemer in plaats van de tot dusver geldende boete van € 8.000. Voorzichtigheid is dus geboden.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanscherpingen van deze wet, neemt u dan contact op met Caroline Mehlem Advocaat arbeidsrecht / voorzitter Team Grensoverschrijdende Arbeid.