Uitspraak

Door de afsluiting zag de paviljoenhouder een groot deel van zijn omzet verdampen. De strandpaviljoenhouder vorderde een schadevergoeding van de gemeente vanwege gederfd huurgenot. Na de kantonrechter en het gerechtshof heeft op 27 april 2012 ook de Hoge Raad de paviljoenhouder in het gelijk gesteld.

Opmerkelijke uitspraak

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat de duinpaden op zichzelf niet tot het gehuurde behoorden, maar tot de omgeving daarvan. De huurovereenkomst strekt zich in dit geval dus evenwel ook uit tot de toegankelijkheid, bereikbaarheid en uitstraling van het paviljoen.
Verder vloeit uit deze uitspraak voort dat de gemeentelijke mededelingsplicht voorafgaande aan de totstandkoming of verlenging van een huurovereenkomst ver kan reiken. De rechterhand van een gemeente, bijvoorbeeld de afdeling grondzaken, die civiele huurcontracten voor gemeentegrond sluit, moet dus goed in de gaten houden wat de linkerhand, de afdeling die ruimtelijke plannen maakt en omgevingsvergunningen verstrekt, van plan is.

Schadevergoeding

Ten slotte is interessant dat de paviljoenhouder niet heeft gekozen voor een vordering uit  hoofde van nadeelcompensatie – een schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen – maar, met succes, voor een schadevergoeding vanwege wanprestatie.

Vragen?

Heeft u vragen over huurgenot, neemt u dan contact op met ons team vastgoed