Tewerkstellingsvergunning

Hij heeft daarvoor geen tewerkstellingsvergunning nodig. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de artikelen 2 lid 1 en 8 lid 1 onder c Wet arbeid vreemdelingen (Wav) jegens de MBO-scholier onrechtmatig zijn en buiten toepassing gelaten moeten worden. In deze wetsartikelen is neergelegd dat een werkgever een vreemdeling geen arbeid mag laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning en dat een tewerkstellingsvergunning moet worden geweigerd aan personen die geen verblijfsvergunning hebben.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat het recht op onderwijs, dat is vastgelegd in het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, voorrang heeft op de Nederlandse wetgeving. Dit Protocol bepaalt dat een ieder recht heeft op onderwijs. De overheid mag dit recht slechts inperken voor zover daarmee een gerechtvaardigd doel wordt nagestreefd en voor zover het middel een proportioneel middel is om dat doel te bereiken. Het recht op onderwijs mag daarbij echter niet in de kern worden aangetast. Door een tewerkstellingsvergunning – die niet kan worden verkregen – te eisen voor een stage, handelt de Nederlandse Staat onrechtmatig. Geen stage betekent namelijk geen diploma. De rechtbank ziet geen rechtvaardigingsgronden voor het onmogelijk maken van een stage. Het willen uitsluiten van illegalen van voorzieningen is onvoldoende reden om een MBO-scholier het recht op een afgeronde opleiding te ontzeggen. De rechter ziet geen gevaar dat de MBO-scholier door de stage verder geworteld raakt in de Nederlandse samenleving. De rechtbank oordeelde dan ook dat de MBO-scholier alsnog de door hem gewenste stage mag lopen.

Geen stageplekken voor illegaal verblijvende

Eerder had minister Kamp (SZW) gemeld dat de gemeente Amsterdam geen stageplekken mag creëren voor MBO-scholieren die illegaal in Nederland verblijven. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter wil de Tweede Kamer na het meireces hierover in debat met Kamp.

Vragen?

Heeft u vragen over de wetgeving rondom arbeidsmigranten, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.