Digitale audiospelers en videorecorders.

In de Wet op de naburige rechten en de Auteurswet is opgenomen dat het reproduceren van een werk niet als inbreuk wordt beschouwd, indien het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt (de thuiskopie). Voor het maken van een thuiskopie is aan de rechthebbende een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van een vergoeding berust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen waarop een thuiskopie wordt gemaakt. In de, onder andere, door de Stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs Norma aanhangig gemaakte zaak wordt aangevoerd dat de Staat onrechtmatig handelt door amvb’s uit te vaardigen waarin digitale audiospelers en digitale videorecorders niet zijn aangewezen als voorwerpen waarover een heffing voor thuiskopiëren is verschuldigd. Doordat digitale audiospelers en digitale videorecorders niet zijn opgenomen loopt onder meer de Stichting een billijke vergoeding mis voor thuiskopiëen die door consumenten worden gemaakt.

Mening van het gerechtshof

Het Gerechtshof Den Haag is van mening dat de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in overeenstemming met de Auteursrichtlijn moeten worden uitgelegd. Dit betekent dat een lidstaat die het ongeautoriseerd maken van een thuiskopie mogelijk maakt, ervoor moet zorgen dat de rechthebbende daarvoor een billijke compensatie ontvangt. De stelling van de Staat dat het huidige stelsel onwerkbaar zou zijn doet volgens het Gerechtshof geen afbreuk aan de verplichting van de Staat om de geldende regelgeving uit te voeren en een billijke compensatie aan de rechthebbenden te verzekeren voor het mogelijke nadeel dat deze lijden. Het is volgens het Gerechtshof aan de Staat om te zorgen voor een werkbaar stelsel, danwel om de uitzondering op het thuiskopiëren ongedaan te maken.

Regelgeving loopt achter de feiten aan

Het Gerechtshof concludeert dat de Staat, door in amvb’s digitale audiospelers en digitale videorecorders niet als voorwerpen aan te wijzen waarover een heffing is verschuldigd, onrechtmatig heeft gehandeld jegens onder andere de Stichting. Het Gerechtshof geeft voorts aan dat partijen in een schadestaatprocedure kunnen debatteren over de hoogte van de heffingen die de Kroon had moeten vaststellen. Door de opkomst van nieuwe technologische ontwikkelingen om beeld en geluid vast te leggen blijkt dat de regelgeving hieromtrent achter de feiten aan loopt. Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van nieuwe technologische ontwikkelingen en de implicaties met eventuele wet- en regelgeving hieromtrent.

Vragen?

Heeft u vragen over de Thuiskopieheffing van mp3-speler, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.