Casus

Eiseres is sinds 2007 werkzaam als alfahulp bij gedaagde Beeuwkes Thuiszorg B.V. De alfahulp is gedurende de periode van 18 december 2008 tot en met 30 januari 2009 wegens een gebroken pols arbeidsongeschikt. Zij stelt primair dat zij in dienst was bij gedaagde. Gedaagde stelt dat tussen de alfahulp en haar cliënten arbeidsovereenkomsten bestonden en dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de alfahulp en gedaagde.

Conclusie kantonrechter

De kantonrechter moet nagaan wat de bedoeling van partijen was bij het aangaan van de overeenkomst. Hij oordeelt dat sprake is van een “bemiddelingsservice-overeenkomst” en dat niet gebleken of aannemelijk gemaakt is dat partijen in strijd met de daarin gemaakte afspraken hebben gehandeld. Ook is niet gebleken dat gedaagde een arbeidsovereenkomst heeft gewild en beoogd. De kantonrechter concludeert daarom dat er geen arbeidsovereenkomst tussen de alfahulp en gedaagde bestaat.

Niet geclaimd bedrag

Hoewel er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst met de alfahulp, moest gedaagde wel het verschuldigde loon over de eerste zes weken van de ziekte van de alfahulp betalen. Gedaagde had dit bedrag bij de gemeente kunnen claimen maar heeft dat niet gedaan. Dat gedaagde dat niet heeft gedaan, komt voor haar rekening en risico. Deze uitspraak is van belang omdat de thuiszorginstelling dus wel degelijk verplicht is het loon tijdens de eerste zes weken ziekte door te betalen. Tot nu toe hebben vele instellingen dit geweigerd.

Vragen?

Heeft u vragen over loondoorbetaling,  neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.